داستان كوتاه discussion

30 views

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Behzad, دیوونه (last edited Mar 31, 2009 07:44PM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Modیه روز یه نقطه داشت فکرمیکرد
.
.
.
پاکش کردن
همیشه اینو میگفت
عاشق نقطه بود
میگفت ما همه یه نقطه ایم یه روز پاک میشیم
یا شایدم انقدر باهم باشیم که یه خط بسازیم
نه
:((
غزاله مُردmessage 2: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments همه
خاک راه
می شویم
آخرmessage 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments برای خط ساختن
خیلی باید با هم باشیم
بی نهایت


متاثر شدم


message 4: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
غزاله علیزاده هیچ وقت نمی میره....


message 5: by Rose (new)

Rose | 449 comments مرگ بهترین پناه دردها و غم ها و رنج ها و بیدادگری های زندگی است(صادق هدایت


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments مرگ يک بايده...بايدي که بايد اتفاق بيوفته...و اين زمانيه که هيچ چيز و هيچ کس کاري از دستش بر نمياد

تو هم ميميري...غصه نخور :)


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments گاهي فکر ميکنم ، درست است که مرگ هم يکي از قوانين طبيعت است.
اما آدم تنها در برابر قانون است که احساس حقارت و کوچکي ميکند... يک مسئله ايست که هيچ کاريش نميشود کرد،حتي نميشود براي از ميان بردنش مبارزه کرد...

فايده اي ندارد‌، بايد باشد.... خيلي هم خوب است.ۀ


"فروغ"


message 8: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments برای سه چیز هیچگاه وقت مناسبی وجود ندارد : مرگ و مالیات و زایمان

" مارگارت میچل "


back to top