دکتر علی شریعتی discussion

18 views
آنروي سكه

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Katayoun (new)

Katayoun | 7 comments ايكاش اين آقا زنده بود تا نتيجه مزخرفاتي روكه نوشته ميديد
من شريعتي رويك خائن ميدونم ونادان
اين آقا با نوشتن اراجيف وبازي با كلمات خدمات شاياني به مذهب شيعه كرده اين بيشرمي را تاجائي پيش برده كه از شيعه به عنوان حزب يادكرده
پدر - مادرها! ما متهمیم
نه آقا اشتباه به عرض رسوندن شما متهمي
متهم به دخالت دين درسياست وتلقين باورهاي پوچ به ذهن جوان دردوران قط الرجال


message 2: by Mehdi (new)

Mehdi m | 1 comments کاشکی این مرد زنده بود تا به شما می فهماند چه لذتی در این ایمان است که یک سری به اصطلاح متمدن به جرم حزب بندی و شیخ بازی متهمت کنند و یک سری به اصطلاح مسلمان و شیعه به جرم بی دینی و کافر بودن ! متاسفم خانم کتایون اگر این فرصت از شما دریغ شده تا روی دیگر سکه اعتقاد را ببینید


message 3: by Katayoun (last edited Jan 14, 2008 09:10AM) (new)

Katayoun | 7 comments برخلاف شما من براي حضرتعالي خوشحالم ازاينكه مي بينم فرصت از شما دریغ نشده و قاپش زديد ودوروي سكه رو مشاهده فرموديد
سعي كنيد با كسانيكه اختلاف نظرداريد به جاي تاسف خوردن وبكاربردن جملات كليشه اي ازمعلومات وهوشتون استفاده كنيد
من حق خودم ميدونم كه برداشت شخصي خودموازنوشته هاي معشوق ازدست رفته شما بگم اهميتي هم نداره به مذاقتون هم خوش نياد
از فردپرستي وبزرگ كردن ادمها بدون درنظر گرفتن اينكه بينيد ارزش وجايگاه اين بزرگ شدن رودارن حذركنيد
ازنظرشخص من معشوق ازدست رفته شما ازلحاظ انديشه تفاوتي بامطهري نداره


message 4: by Katayoun (new)

Katayoun | 7 comments دكتر شريعتى در امت و امامت:

مسئوليت امام، ايجاد يك انقلاب شيعى است.. مسئوليت گستاخ بودن در برابر مصلحت ها، در برابر عوام و پسند عوام (مردم) و بر ذوق و ذائقه و انتخاب عوام (مردم) شلاق زدن... امام مسئول است كه مردم را براساس مكتب (شيعه) تغيير و پرورش دهد حتى عليرغم شماره ء آراء... او هرگز سرنوشت انقلاب را بدست لرزان دموكراسى نمى سپارد

عجب


back to top