دوستداران شهریار discussion

3 views
نظرسنجی

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sina (last edited Jan 09, 2008 07:35AM) (new)

Sina | 50 comments Mod
دوستان عزیز
هر نظر یا پیشنهادی که دارید، در این قسمت ثبت کنید
پیشنهادات شما به هرچه پربار بودن گروه کمک خواهد کرد
ممنونم


message 2: by f. (new)

f.  | 44 comments سینا جان
کار ارزنده ای انجام داده اید
امیدوارم در توسعه فرهنگ و حفظ ارزشهای ملی موفق باشید
از اینکه می بینیم چگونه جوانهای موفق، بقول مولوی بجای اینکه در بازار عطاران پرسه بزنند و عمر تلف کنند به فرهنگ مرز و بوم خودشان خدمت میکنند از صمیم قلب خوشحالم
امیدوارم دوستان عزیز با ارسال پیام مشوق و راهنما باشند

یاشاسین گل جوان لار
زنده باشند جوانهای گل این مرز و بوم


back to top