داستان كوتاه discussion

30 views

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod


رابطه عمیقی وجود دارد
میان تعداد سیگارهایی که دود میکنم
و عمق تهی بودنم


message 2: by سحر (new)

سحر | 381 comments تمموم سیگار های دنیارو می خوام بریزم دور


message 3: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
صبر کن من برم دور واستم


message 4: by Rose (new)

Rose | 449 comments اما این رگه های دود کم عمق تر از آن هستند که عمق تهی بودن کسی را پر کنند


message 5: by Sal (last edited Mar 16, 2009 03:45AM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments رابطه ای عمیق
و حتی با توان چندم

من هنوز خیلی تهی نشدم
اما دارم سعیم رو می کنم


back to top