داستان كوتاه discussion

52 views

Comments Showing 1-24 of 24 (24 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments همه چی از یـــــاد آدم میره
مــگه یادش که همیـــــشه یـــادشه

[image error]


ما چرا میبینیم؟! ما چرا میفهمیم؟! ما چرا میپرسیم؟!
مگســم میبــینه! گـــــــاو هم میبــینه! میبــینه که چی بشه!


message 2: by Sal (last edited Mar 08, 2009 03:29AM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments همه چی از یاد آدما میره
حتی یادش که همیشه یادشه
!


ما چرا می بینیم
ما چرا می فهمیم
کاش می فهمیدم
...


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments saleh wrote: "

ما چرا می بینیم
ما چرا می فهمیم
کاش می فهمیدم
..."


من نيز هم


message 4: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments و کاش! يادش هم هميشه از يادش مي رفت
!!!همونطوري که از ياد همه رفت

فهميدن هم فقط مرهمي مي شد براي التيام دو سه روزه ي اين زخمهاي کهنه و چرکين! که دوباره باز بگرديم
....به دنبال مرهمي قويتر و
):


message 5: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
_

خب می بینه که چی بشه ؟

_ که مگس بجای شیرنی نشینه رو منقار شونه بسر ، گاو بجای گوسالش کره خرو لیس نزنه . خیلی هم خوبه که ما می بینیم

بازم منه دیوونه رو هوایی کردی
اینو(همه چی از یاد ...) پشت جلدش نوشته بود و زیرشو واسم امضا زده بود
جلد همون کتابی که تایپ کردمو گذاشتم واسه دانلود
من و نازیMahtaBi KhaNooM | 1782 comments ديوونه من هدفم ديوونه کردن ِ توِ !ا :)


message 7: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments تونستم با صداي خودش تصور كنم


message 8: by ستاره (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments هیچ وقت از یادم نمیره
!!!...


message 9: by ستاره (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments دیوونه که دیوونه هست تو چرادیوونش کنی مهتابی خانم
!!!؟.....


message 10: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments ستاره wrote: "دیوونه که دیوونه هست تو چرادیوونش کنی مهتابی خانم
!!!؟....."


?!!?


message 11: by Rose (new)

Rose | 449 comments تا حالا فکر کردید شاید اونی که دیوونست خود ما هستیم؟


message 12: by Farnaz (new)

Farnaz (farnazm) | 93 comments بله . چرا که نه.
دیوانگی هم عالمی دارد. عالمی که در دنیای انسان های به ظاهر هشیار آن را نمی توان یافت. مگر نه!؟


message 13: by Behzad, دیوونه (last edited Mar 14, 2009 08:55AM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
این مگر نه ؟.اگر مخاطب سوال من بودم باید درجواب بگم من از عالم دیوانگی هیچی نمی دونم ، دوستان در جریان هستند


message 14: by Rose (new)

Rose | 449 comments پس لطفا اسمتون رو عوض کنیدmessage 15: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
Rose wrote: "پس لطفا اسمتون رو عوض کنید
"


من نگفتم از دیوونگی و دیوونه بازی چیزی نمی دونم
از دیوانگی بیخبرم
همین


message 16: by Rose (new)

Rose | 449 comments فکر کنم حکایت ،حکایت :(آن را که خبر شد خبری باز نیامد)است


message 17: by ستاره (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments آره منم که گفتم دیوونه
دیوونست...دیوانه نیست
..؟!!!


message 18: by Farnaz (new)

Farnaz (farnazm) | 93 comments از نظر من دیوانگی حسن آدم هاست. البته منظورم کلیه.به خاطر "دیونه" اینو نگفتم.


message 19: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments به قول خودش

دییونه کیه ؟
عاقل کیه ؟
جونور کامل کیه ؟

منم از دیوونگی لذت می برم.
دیوونه ی کامل شدن
یا کاملا دیوونه شدن
از اهداف بلند مدتمه


message 20: by Farnaz (new)

Farnaz (farnazm) | 93 comments saleh wrote: "به قول خودش

دییونه کیه ؟
عاقل کیه ؟
جونور کامل کیه ؟

منم از دیوونگی لذت می برم.
دیوونه ی کامل شدن
یا کاملا دیوونه شدن
از اهداف بلند مدتمه"


و من نیز
message 21: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
جونور کامل کیه ؟


message 22: by Farnaz (new)

Farnaz (farnazm) | 93 comments کامل شدن در هر چیزی یه هنره و رسیدن بهش نیازمند تلاش بسیار و شایسته نیست به هر چیزی آن را نسبت دهیم.حالا می خواد انسان شدن باشه یا دیوانه شدن یا جانور شدن..
بهتر نبود سوالتونو با جونورکیه شروع می کردید تابعد برسید به اینکه کاملش کیه یا شایدم چیه؟!!!


message 23: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
بهتر ؟


message 24: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments به به دوستان قدیمی


back to top