دکتر علی شریعتی discussion

8 views
فرهنگ نامه شريعتي:آيه

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Elnaz (new)

Elnaz | 5 comments آيه،پديده هاي اجتماعي،انساني يا مادي،خود پديده است.
شب يك پديده است،پشه يك پديده است،آمدن شب وروزآيه است،باران آيه است،نورآيه است،زمين وآسمان آيه است.
قرآن يك مگس و يك پشه راآيه مي گويد و هم يك حقيقت انساني بزرگ را و هم معجزه اي را مثل قرآن و هم معجزه موسي و يا عيسي را آيه مي خواند.
ما اين همه را معجزه مي ناميم،اما قرآن به اينها مي گويد آيه.
آيه عبارت است از نشانه اي از ذات حقيقي و واقعي.
آيه خود ذاتا و مستقلا معنا ندارد،اشاره و سايه اي است از يك ذات غير محسوس غيبي،پس تمام جهان آيه است.
آيه عبارت است از همه مظاهري كه در جهان وجود دارد و نشانه اي از وجود مطلق غيبي در علوم انساني يا علوم طبيعي است.


message 2: by Elnaz (new)

Elnaz | 5 comments اجتماع
ياجامعه اكنون نيز اين كلمه هم اصطلح مردم است و هم اصطلاح علمي.
جامعه هم در اروپا هم در نزد ما يعني تجمع افراد انساني در يكجا.
بنابراين مهمترين پيوند و مبناي اين گروه و معني اساسي اين ارتباطات:جمع بودن آنها در يكجا استmessage 3: by Elnaz (new)

Elnaz | 5 comments الهه
شخصيت هاي معين و مشخص شبه انساني كه هر يك سلطان و فرمانده يكي از قواي جهان و يا امور انسانند.


back to top