Goodreads Viet Nam discussion

184 views
Hoạt động chung cho group?

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Minh (new)

Minh Nguyen (arcius) | 1 comments Mình thấy group có vẻ vắng vẻ nhỉ. Thay vì chỉ dùng để theo luận, nếu có thể tìm ra một hoạt động chung cho cả group thì mình nghĩ là có thể sẽ sôi nổi hơn.

Ví dụ mình thấy là hiện trong database của Goodreads hầu như không có sách của VN mấy nên có thể đặt ra mục tiêu chung là phát triển lượng thông tin về sách VN lên chẳng hạn.

Mình cũng là librarian nên bạn nào cần add sách thì cứ PM mình (cho mình biết tên sách và tên tác giả và càng nhiều thông tin càng tốt)


message 2: by Nguyễn (new)

Nguyễn Duy | 1 comments Nice:)


message 3: by Tinh, Love Books (new)

Tinh | 1 comments Mod
Mình cũng đang đọc cuốn nào sách tiếng Việt, thì mình cũng search trên Goodreads, nếu không có thì add vô luôn, nếu người nào sau này cần thì khỏi add thêm :D


back to top