داستان كوتاه discussion

43 views
نوشته هاي كوتاه > تلفنی زنگ می خورد ...

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments جالب بود برام.
البته صدای زنگ اس ام اس برام ملموس تره
!


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments شاید من جدیدا از هر چیزی برداشتی غم انگیز می کنم ولی تنهایی چیز خوبی نیست هرچند گاهی همه به آن احتیاج دارند


message 3: by Leila (new)

Leila | 92 comments پیشنهاد میکنم اینجور موقع ها زنگ موبایل یا اس ام اس اتون رو عوض کنید.می دونم ولی...در برابر درد انتظار هیچی نیست


message 4: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments در زندگي فهميده ام كه وقتي به خانه بر مي گردم،ديدن چراغ چشمك زن دستگاه پيغام گير تلفن مرا خوش حال مي كند


message 5: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod


خیلی واسم واقعی بود
زیبا قلم زدی
ممنون


message 6: by Rose (new)

Rose | 449 comments و شاید اینبار تلفنی زنگ میخورد و تو از روی خستگی به سمتش نمیری اما اینبار کسی که پشت خط است با تنی خسته گوشی رو میذاره و وای از لحظه ای که به صفحه ی کالر آی دی تلفن نگاه میکنی و تمام وجودت فریاد ندامت سر میده


message 7: by ستاره (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments اگر پشت خط همان كسي باشد كه انتظارش را ميكشم
..با شنيدن صداي نفسهاش از پشت خط
ديگه احساس تنهايي نمي كنم
...!


back to top