داستان كوتاه discussion

45 views
نوشته هاي كوتاه > هیچ ... زندگی

Comments Showing 1-13 of 13 (13 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments سلام خوبی؟ -
ممنون تو چطوری؟ -
خوبم ممنون، چه می کنی؟ _
هیچ ... زندگی -

...


message 2: by Maria (last edited Feb 23, 2009 04:16AM) (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments !هیچ... سعی می کنم زندگی کنم-


message 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments این دیالوگ برات آشنا نیست؟

راستی، تو چه می کنی؟


message 4: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ
پس ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ


message 5: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments من فکر می کنم در روز و در هر مکالمه چهار - پنج بار ازش استفاده می کنم خیلی هم دیالوگ جذابی نیست


message 6: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Ashkan wrote: "من فکر می کنم در روز و در هر مکالمه چهار - پنج بار ازش استفاده می کنم خیلی هم دیالوگ جذابی نیست"

نه تنها جذاب نیست که گاهی تنفر انگیزه


message 7: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments بله موافقم ولی با این وجود تقریبا همه دچار این مسئله هستند فکر کنم به نوعی می شود گفت روزمرگی


message 8: by محسن (new)

محسن | 228 comments چرا تنفر انگیزه به خاطر هیچ شدن زندگی؟


message 9: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Mohsen wrote: "چرا تنفر انگیزه به خاطر هیچ شدن زندگی؟"

نه
اگه به دیالوگای روزمره مون توجه کنیم می بینیم که پشت خیلی هاشون هیچ معنا و مفهومی وجود نداره. در واقع این دیالوگها یه مشت کلمات و جملات هیچ شده ان؛ و مجموعه ی این هیچ ها با هم زندگی رو تشکیل می ده.
وقتی جزئیات "هیچ" باشن، نباید توقع هیچ نبودن کلیات رو داشت.
message 10: by Farnaz (new)

Farnaz (farnazm) | 93 comments ولی وقتی به نقطه ای برسیم که جزئیات زندگی مان را بتوانیم هیچ ببینیم، موفقیت بزرگی است. هیچ دیدن زندگی زمان آغاز است.


message 11: by Kourosh (last edited Mar 23, 2009 12:43PM) (new)

Kourosh | 389 comments کاملا مخالفم فرناز خانم هیچ نمیبینیم و بزرگ میبینیم وضعمان اینه همه چیز رو هیچی فرض کنیم که دیگه فرقمون با گلابی چیه؟اتفاقا باید به ریز ریز مسائل توجه و تمرکز کامل کرد و برای اونا ارزش گذاری کنیم برنامه ریزی کنیم ما یک چیزایی رو باید از فوتبال دوستان یاد بگیریم فوتبال برای من جذابیتی ندارد ولی ببینید بعضی ها به کوچک ترین ریزه کاریهایی که در عالم فوتباله توجه میکنن ما هم باید در حوزه علاقه و دانش و استعداد خود به همه ریزه کاریها توجه کنیم وهیچ نبینیم هیچ دیدن مسائل به نادانی و بیشعوری میانجامد آغاز زندگی به نوعی از هیچ بوده ولی باید همراه با تکامل جسمی از جهات دیگر هم از هیچ به همه چیز برسیم البته در حد توان و قدرتمان


message 12: by Mehdi (last edited Mar 24, 2009 02:31AM) (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
تكبير


message 13: by Farnaz (new)

Farnaz (farnazm) | 93 comments آقا کوروش. من نگفتم هیچ ندیدن خوب است. گفتم زمانی که آنقدر آگاه شوی که بدانی تمام آن تصوراتی که داشتی، کارهایی که برای رسیدن به اهدافت انجام داده ای، تمام آنچه از زندگی درک کرده ای و برای رسیدن به آن تلاش می کنی و سرمایه عمرت و جوانی ات را صرف می کنی، همه هیچ است و سرشار از تهی است، این همان نقطه آغاز است، نقطه آگاه شدن ،متحول شدن و زمان اندیشیدن و رسیدن به شناخت از خود و زندگی و هر آنچه هدف آفرینش است.


back to top