داستان كوتاه discussion

24 views
29

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by ماهور (last edited Jun 27, 2009 12:05AM) (new)


message 2: by Saleh (new)

Saleh Rezaei nasab (rezaeinasab) | 1921 comments یعنی من قراره کی بشم؟
چند سال دیگه
"خدا هم خوب می داند
که این عدل زمینی
عدل کم دارد"


message 3: by ماهور (new)

ماهور (mahoor) | 214 comments زیبا بود
و از دیار نا مردمان
با دستانی فقیر
و چشمانی محروم
ولی کودکی بود به دور از شادیهای کودکانهmessage 4: by Behzad, دیوونه (last edited Feb 22, 2009 09:27AM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1319 comments Mod
و کاسه ای که هزار بار از کنار هزار دیگ پر
خالی گذشت


message 5: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments باورم كنيد


message 6: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
عروسکمو ندیدین؟؟؟؟؟


message 7: by [deleted user] (new)

يه قصه تكراري


back to top