داستان كوتاه discussion

22 views
نوشته هاي ديگران > زنجیر عشق

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod


يک روز بعد ازظهر وقتی که
جو با ماشين پونتياکش می‌کوبيد که بره خونه زن مسنی رو ديد
که اونو متوقف کرد.
ماشين مرسدسش پنچر بود.
جو می‌تونست ببينه که اون زن ترسيده و بيرون توی برفها ايستاده تا اينکه بهش گفت:
" من جو هستم و اومدم که کمکتون کنم."
زن گفت:" من از سن لوئيز ميام و فقط از اينجا رد می شدم
بايستی صدتا ماشين ديده باشم که از کنارم رد شدن و اين واقعا لطف شما بود."
وقتی که او لاستيک رو عوض کرد و درب صندوق عقب رو بست و آماده شد که بره،
زن پرسيد:" من چقدر بايد بپردازم؟"
و جو به زن چنين گفت:
" شما هيچ بدهی به من نداريد.
من هم در اين چنين شرايطی بوده‌ام و روزی يکنفر هم به من کمک کرد
همونطور که من به شما کمک کردم.
اگر تو واقعا می‌خواهی که بدهيت رو به من بپردازی بايد اين کار رو بکنی.
نگذار زنجير عشق به تو ختم بشه!"
چند مايل جلوتر، زن کافه کوچکی رو ديد و رفت تو تا چيزی بخوره و بعد راهشو ادامه بده.
ولی نتونست بی توجه از لبخند شيرين زن پيشخدمتی بگذره که می‌بايست
هشت ماهه باردار باشه و از خستگی روی پا بند نبود.
او داستان زندگی پيشخدمت رو نمی‌دانست و احتمالا هيچ گاه هم نخواهد فهميد.
وقتی که پيشخدمت رفت تا بقيه صد دلار شو بياره زن از در بيرون رفته بود.
درحاليکه روی دستمال سفره اين يادداشت رو باقی گذاشت.
اشک در چشمان پيشخدمت جمع شده بود، وقتیکه نوشته زن رو می‌خوند:
" شما هيچ بدهی به من نداريد.
من هم در اين چنين شرايطی بوده‌ام و روزی يکنفر هم به من کمک کرد
همونطور که من به شما کمک کردم.
اگر تو واقعا می‌خواهی که بدهيت رو به من بپردازی بايد اين کار رو بکنی.
نگذار زنجير عشق به تو ختم بشه!"
اونشب وقتی که زن پيشخدمت از سرکار به خونه رفت،
به تختخواب رفت در حاليکه به اون پول و يادداشت زن فکر می کرد.
وقتی که شوهرش دراز کشيد تا بخوابه به آرومی و نرمی به گوشش گفت:
همه چيز داره درست ميشه.
" دوستت دارم، جو!"

:منبع
http://paeez-v3x.blogfa.com/post-25.aspx
message 2: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments !من، تو، ما..... درون اين زنجير حلقه ائي بسته ايم؟


back to top