داستان كوتاه discussion

27 views
عکس 26

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Saleh (last edited Feb 17, 2009 03:28AM) (new)

Saleh Rezaei nasab (rezaeinasab) | 1921 comments
[image error]


message 2: by Maria (last edited Feb 17, 2009 03:39AM) (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments زندگی، حیات، نشاط، پاکی، صفا و صداقت کودکانه
........درمیان این همه
چگونه تاب میاورد؟
***
اعتراض سرخی درقبال سیاهی
می شود حتی وقتی تنهائی


message 3: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
نه این زندگی نیست.
حرکتی در خلاف جهت آبهای تصفیه نشده است.


message 4: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments سیاهی رنگی را بالاتر از خود نمی بیند شاید رنگ سیاه مغرور است ولی چه فایده ؟غرورش سودی ندارد هر رنگی در میانش خود را با شکوه و عظمت نشان میدهدو سیاهی به حاشیه میرود رنگهای دیگر بالاتریش را اگر پسند نکنند نیز به آن مدیونند سیاهی گاه رنگ عشقه و گاه رنگ خون و جنون و قرمزی نیز همین طور


message 5: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments Mehdi wrote: "نه این زندگی نیست.
حرکتی در خلاف جهت آبهای تصفیه نشده است."


آقا مهدی عزیز
:همین را گفتم، با بیان و کلمات متفاوت
زندگی، ... چگونه تاب می آورد؟
اعتراض! حرکت خلاف جهت آنچه که مانعش می شود


message 6: by ماهور (last edited Feb 17, 2009 10:49AM) (new)

ماهور (mahoor) | 214 comments انتخابی نا خواسته

ممنون عکس زیبایی بود

[image error]


message 7: by M.H.R (new)

M.H.R (MHRr) | 313 comments تنها!!! در ميان انبوه سياهي ها!!!
راه را پيدا خواهم كرد؟
....
عجب تضادي توي عكس موج ميزنه
آقا صالح خيلي ممنون از اين عكس


message 8: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments این عکس زبان را بند آورد، فوق العاده بود صالح جان


message 9: by Saleh (new)

Saleh Rezaei nasab (rezaeinasab) | 1921 comments Ashkan wrote: "این عکس زبان را بند آورد،"

وقتی می بینمش به من نیز چنین حسی دست میده.
به نظر من هم عکس بسیار زیبایی ست.
باید به عکاس تبریک گفت.


back to top