انجمن شعر discussion

17 views
كارگاه شعر > پرواز.... / مهدی بهروزی

Comments (showing 1-3 of 3) (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mehdi (last edited Oct 19, 2012 12:15PM) (new)

Mehdi | 192 comments پرواز بر فراز آشیانه فاخته*

دیدار تو در قاب عکس
دیدنت میان چارچوب قاب
فقط
کافی بود
کافی بود
تا داغ هزار ساله ام را تازه کند
از وقتی برایم دست تکان داده بودی
در ایستگاه مترو متروکی
که یادم نمی آید کجا بود
و قطارش اصلا به کجا می رفت
کافی بود
کافی بود
تا از یادم نرفته بوده باشی
و یادم مانده بوده ای
درست مثل لبخند جامانده روی لبهایت
از شب خلوتت با تراس بولبا
که دیگر ندیدمت
حتی در نوشته های گوگول
و جان لی تامپسون هم یادش رفت
از یادش رفته بودی که بیش از صد سال بعد
برایت نقشی در فیلم در نظر نگرفت
که انگار فراموش شده بودی
در گوش های تاریخ
در چشم های جغرافیا
و هنوز من
فقط من
انکار نمی کنم
که تنها من
فراموشت نکرده بودم
تا دوباره از میان قابی کهنه
با چوب های لهستانی
پیدایت کنم
تا فراموشی ام یخ ببندد
و آلزایمر را فراموش کنم
و دستم را دیگر کسی نگیرد
و از دالان تاریک غربی
یواش یواش برم نگرداند
توی اتاق سپید همیشگی ام
اینجا
کنار جک نیکلسون.

اصفهان
28/07/91

* نام فیلمی از میلوش فورمن که در ایران با نام دیوانه از قفس پرید اکران شد.


message 2: by Azade, Hazemizade (new)

Azade Hazemizade (azadehazemi) | 868 comments Mod
ممنون مهدی


message 3: by Mehdi (new)

Mehdi | 192 comments خواهش می کنم آزاده


back to top