داستان كوتاه discussion

31 views
20_تکيه

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments
[image error]
چرخش رنگ...بازي نور و سايه...يک چراغ تنبل خوش خواب...!ا

عکاس: آقاي سلطان آبادي
مکان:خواجه اباصلت-10کيلومتري مشهد
(ديدم عکس تاپ و قشنگيه...حيفم اومد شما نبينين...آقاي آلبالو اميدوارم باعث تکدر خاطر شما نشه)


message 2: by Leila (new)

Leila | 92 comments چه دیوار خوش رنگ و لعابی
منم رفتم مشهد حتما بهش تکیه می دم


message 3: by S.Parisan (new)

S.Parisan باغ از لطف نسیم
باغ از شعر بهار
باغ از همهمه دلکش برگ
باغ از زمزمه مبهم دشت
بیدار است

تو چرا در خوابی؟
تو چرا این همه دلتنگی دوست؟message 4: by ماهور (new)

ماهور (mahoor) | 214 comments چراغ خاموش
محو در رنگهای روشن


message 5: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments خسته و تنها
ولي اميدوار و پابرجا


message 6: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments ممنون مهتابي عزيز
تمام عكس هايي كه اينجا گذاشتي پر از سر زندگي و رنگ هستندMahtaBi KhaNooM | 1782 comments Elnaz wrote: "ممنون مهتابي عزيز
تمام عكس هايي كه اينجا گذاشتي پر از سر زندگي و رنگ هستند
"


ممنون از عکاس هاي محترمشون و شما دوستاي خوب و همراه


back to top