کتاب‌های رایگان فارسی discussion

70 views
می دونم که می دونید ولی ...

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 2: by Faranak (new)

Faranak Shiraziْ (FaranakShirazi) | 11 comments Mod
پیمان گرامی

لطفاً به یادداشتی که در مورد بحث ها نوشته شده دقت کنید و بحث جداگانه ایجاد نکنید

در آنجا نوشته ایم که برای معرفی هر کتاب لطفاً فقط در بحث مربوط به "معرفی کتاب رایگان برای دانلود" آن را مطرح کنید و بحث جداگانه ایجاد نکنید

به اینصورت از پراکندگی و شلوغی گروه جلوگیری می شود و همه چیز منظم خواهد بود

امیدوارم همکاری بفرمایید

با سپاسback to top