داستان كوتاه discussion

50 views
18

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by ماهور (last edited Jun 27, 2009 12:14AM) (new)


message 2: by ماهور (new)

ماهور (mahoor) | 214 comments عکاس آقای رضا


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments چرخه رنگ ... چرخه زندگی


message 4: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments چرخ چرخ عباسی


message 5: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments در خود فرو مي شويم
با چرخشهاي روز و ماه و سال


message 6: by ماهور (new)

ماهور (mahoor) | 214 comments Hamid wrote: "میچرخم و می رقصم و می نوشم از این جام
بیخود شده از خویشم و از گردش ایام"


خیلی دنبال این شعر گشتم برای اینجا
میدونم آقای عصار خوندش ولی نمیدونستم شاعر کیه
ممنون
:)


message 7: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
دور مدور بی قدر سازی آنچه که پیش از این قدری داشت.


message 8: by Shirin (last edited Feb 25, 2009 07:26AM) (new)

Shirin | 1 comments هيچ قراري بر مدار اين جهان نيست


back to top