داستان كوتاه discussion

40 views
نوشته هاي ديگران > دکتر علی شریعتی ـ کچل سیگاریِ زن‌دار

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments زمان زمان زمان
همیشه گذر زمان آدم رو تغییر مسده...عوض میکنه...گاهی اوقات هم ...عوضی میکنه

ممنونم زینب جون...انتخابت عالی بود


message 2: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments !و من هماني هستم که نمي خواستمmessage 3: by Leila (new)

Leila | 92 comments آمدم تا عوض کنم،خود عوض شدم


message 4: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments دریغ از چرخ گردون بی مقدار
گشتم سیگاری و کل و زن دار
:D


message 5: by Parvane (new)

Parvane | 44 comments :D


message 6: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments من یه کچل سیگاری زن دارم.
البته به صورت بالقوه

بالقوه ای که امیدوارم به فعلیت نرسه
!


message 7: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod


کثافت نبودم و کثافت شدم
چون که آدمای دورم همه کثافت بودن


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments دیوونه...به خودت مسلط باش...تو میتونی...تو میتونی =))


back to top