Sadi discussion

632 views
تک بیت‌های ناب سعدی

Comments Showing 1-50 of 99 (99 new)    post a comment »
« previous 1

message 1: by Faranak (new)

Faranak Shiraziْ (FaranakShirazi) | 6 comments Mod
در این قسمت تک‌بیت‌های زیبایی که از سعدی می‌خوانیم را بگذاریم

برای مطالعهء آثار سعدی از این سایت می‌توانید استفاده کنید
www.persopedia.com
message 2: by Faranak (new)

Faranak Shiraziْ (FaranakShirazi) | 6 comments Mod
به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم
شمایل تو بدیدم، نه عقل ماند و نه هوشم
message 3: by f. (new)

f.  | 5 comments ادب مرد به ز دولت اوست

سعدی


message 4: by [deleted user] (new)

وصف ترا گر كنند ورنكنند اهل فضل
حاجت مشاطه نيست روي دلارام را


message 5: by [deleted user] (new)

هر كه عيب دگران پيش تو آورد و شمرد
بي گمان عيب تو پيش دگران خواهد برد


message 6: by [deleted user] (new)

كوتاه خردمند به كه نادان بلند
نه هر كه به قامت مهتر به قيمت بهتر


message 7: by [deleted user] (new)

فهم سخن چون نكند مستمع
قدرت طبع از متكلم مجوي

فسحت ميدان ارادت بيار
تا بزند مرد سخنگوي كوي


message 8: by Sina (new)

Sina | 11 comments این هم یک سایت خوب برای مطالعه اشعار سعدی
http://rira.ir/rira/php/?page=view&am...message 9: by Sina (new)

Sina | 11 comments گفتم به ره ببینم و دامن بگیرمش
کای رشک آفتاب جمال منیر تو
شهری بر آتش غم هجران بسوختی
اول منم به قید محبت اسیر تو
message 10: by Mohamad (new)

Mohamad rahimian (MohamadRahimian) | 7 comments زاندازه بیرون تشنه ام ساقی بده آن آب را
اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را
من نیز چشم از خواب خوش بر می نکردم پیش از این
روز فراق دوستان شبخوش بگفتم خواب را


message 11: by Mohamad (new)

Mohamad rahimian (MohamadRahimian) | 7 comments به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن
که شبی نخفته باشی به درازنای سالیmessage 12: by Mohamad (new)

Mohamad rahimian (MohamadRahimian) | 7 comments هر خم زلف پریشان تو زندان دلی است
تا نگویی که اسیران کمند تو کمند


message 13: by Mohamad (new)

Mohamad rahimian (MohamadRahimian) | 7 comments برو ای سپر زپیشم که بجان رسید پیکان
بگذار تا ببینم که که میزند به تیرم


message 14: by Amir (new)

Amir Soleimani | 5 comments بنشینم و صبر پیش گیرم
دنباله کار خویش گیرم


message 15: by Ali (new)

Ali (sharifeduvakilazad) | 1 comments گویند تمنایی از دوست بکن سعدی/ جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنایی


message 16: by Amir (new)

Amir Soleimani | 5 comments براه بادیه رفتن به از نشستن باطل
اگر مــراد نیابم بقدر وسع بکوشم


message 17: by Sara (new)

Sara | 1 comments برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوا نام راmessage 18: by Amir (last edited Jul 27, 2009 09:31PM) (new)

Amir Soleimani | 5 comments از مایه بیچارگی قطمیر مردم میشود
ماخولیای مهتری سگ میکند بلعام را


message 19: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments دلم شکستی و رفتی خلاف عهد مودت
به احتیاط رو اکنون که آبگینه شکستی


message 20: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments بر عقل من بخندی گر در غمش بگریم
کین کارهای مشکل افتد به کاردانان


message 21: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی
که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم


message 22: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments هر که سودای تو دارد چه غم از هر دو جهانش
نگران تو چه اندیشه بُدی از دگرانش


message 23: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments که گفت بر رخ خوبان نظر خطا باشد
خطا بود که نبینند روی زیبا را


message 24: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments غزال اگر به کمند اوفتد عجب نبود
عجب فتادن مرد است در کمند غزال


message 25: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments شراب خورده ساقی ز جام صافی وصل
ضرورت است که درد سر خمار کشم


message 26: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments قرار بر کف آزادگان نگیرد مال
نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال


message 27: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments ز کار بسته میندیش و دل شکسته مدار
که آب چشمه حیوان درون تاریکیست


message 28: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments حکایتی ز دهانت به گوش جان آمد
دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم


message 29: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم


message 30: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments جماعتی که نظر را حرام می گویند
نظر حرام بکردند و خون خلق حلال


message 31: by Kayvan (new)

Kayvan | 2 comments اگر مراد تو اي دوست ،بي مرادي ماست
مراد خويش دگرباره نخواهم خواست


message 32: by Amir (new)

Amir Soleimani | 5 comments هر صباحم غمی از دور زمان پیش آید
گویم این نیز نهم بر سر غمهای دگر
بازگویم نه، که دوران جهان اینهمه نیست
سعدی امروز تحمل کن و فردای دگر


message 33: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments غمم این است که چون ماه نو انگشت نمایی
ور نه غم نیست که در عشق تو رسوای جهانم


message 34: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments تطاولی که تو کردی به دوستی با من
من آن به دشمن خونخوار خویش نپسندم


message 35: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments شوق است در جدایی و جور است در نظر
هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم


message 36: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments اگر مراد نصیحت کنان ما این است
که ترک دوست بگوییم، تصوریست محال


message 37: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments دمی با دوست در خلوت، به از صد سال در عشرت
من آزادی نمی خواهم که با یوسف به زندانم


message 38: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments شتر به شعر عرب، به حالت است و طرب
گر ذوق نیست ترا، کژطبع جانوری


message 39: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments هر کس غم دین دارد و هر کس غم دنیا
بعد از غم رویت، غم بیهوده خورانند


message 40: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای
من در میان جمع و دلم جای دیگر است


message 41: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments شبان آهسته می نالم مگر دردم نهان ماند
به گوش هر که در عالم رسید آواز پنهانم


message 42: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه
ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی


message 43: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments ملامت من مسکین کسی کند که نداند
که عشق تا به چه حد است و حسن تا به چه غایت


message 44: by Mojgan (new)

Mojgan | 1 comments چرخ شنيد ناله ام گفت منال سعديا
كاه تو تيره مي كند آيينه جمال من


message 45: by Saeed (new)

Saeed Soleymany (soleymany) | 1 comments دوستان گویند سعدی خیمه در گلزار زن
من گلی را دوست می دارم که در گلزار نیست


message 46: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments گرم باز آمدی محبوب سیم اندام سنگین دل
گل از خارم برآوردی و خار از پای و پای از گل


message 47: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments گروهی همنشین من، خلاف عقل و دین من
بگیرند آستین من که دست از دامنش بگسل


message 48: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments ملامتگوی عاشق را چه گوید مردم دانا
که حال غرقه در دریا نداند خفته بر ساحل


message 49: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments ز عقل اندیشه ها زاید که مردم را بفرساید
گرت آسودگی باید برو عاشق شو ای عاقل


message 50: by Mohammad (new)

Mohammad niya | 50 comments خواجه در بند نقش ایوان است
خانه از پای بست ویران است


« previous 1
back to top