داستان كوتاه discussion

32 views
نوشته هاي ديگران > خودتونو یه لحظه بذارید جای من - ریچارد براتیگان

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments من هم بودم 22 آدم میکشتم
message 2: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments شايد با کمتر از اينا هم
!بدتر از اين بشيم
:مهم همونيه که گفته
"خودتون رو يه لحظه جاي من بذارين"
...
ظرفيت، شرايط و "آن" تعيين کننده است
ولي
،اگه مي شد، کنترل وجودي خودمون رو داشته باشيم
،تحت هر شرايط و در هر لحظه ائي
ديگه دنيامون اينجوري نبود!؟message 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments من که خیلی وقته دنبال یه اسلحه ام.
اگه یکیش رو داشتم کره زمین تا حالا خیلی خلوت تر شده بود.

اگه یکیش رو داشتم و اگه چیزی به اسم روح نداشتم.


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments saleh wrote: "من که خیلی وقته دنبال یه اسلحه ام.
اگه یکیش رو داشتم کره زمین تا حالا خیلی خلوت تر شده بود.

اگه یکیش رو داشتم و اگه چیزی به اسم روح نداشتم."


موجود خطرناکي هستي آقا محمد ... بايد ازت دوري کرد


message 5: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments MahtaBi KhaNooM wrote: موجود خطرناکي هستي آقا محمد ... باي..."

قطعا همینطوره
البته همه ما به نوعی خطرناکیم.

و دیگر اینکه
دوست دارم "صالح" خطاب بشم.
مثل شما که می پسندی "مهتابی خانوم" خطاب بشی


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments :) مستر صالح


message 7: by Behzad, دیوونه (last edited Feb 14, 2009 06:38AM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
!!!آخ اگه ولووم میتونست بپره
the wind will carry us
حمید جان


back to top