داستان كوتاه discussion

32 views
نوشته هاي ديگران > من هم یه پینو کیوی بیچاره ام…!ا

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by MahtaBi KhaNooM (last edited Feb 12, 2009 03:55PM) (new)

MahtaBi KhaNooM | 1778 comments دیشب خواب دیدم پینو کیو بازم سکه هاش رو داد به روباه مکار که اونارو بکاره تا درخت سکه سبز بشه …! پینو کیو پیر شده بود اما بازم گول خورد! بهش گفتم اخه تو از بچگی داری سکه هات رو میدی به این روباه مکار به امید سبز شدن درخت سکه اونم هی سکه هات رو میدزه و به ریشت میخنده چرا عبرت نمیگیری! پینوکیو خنده تلخی کرد و گفت: شاید ایندفعه سبز بشه …! شاید ایندفعه گولم نزنه…! شاید منم صاحب یه درخت پر از سکه های طلا بشم…!

شاید......ء

ویسنده:
یک عدد مشهدی

message 2: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments !خيال ِ خام
.روباه هميشه يه روباه مي مونه


message 3: by Leila (new)

Leila | 92 comments کاش روباه فقط سکه هایم را میگرفت
این بار قلبم را خاک کردمmessage 4: by Kourosh (last edited Feb 13, 2009 10:04AM) (new)

Kourosh | 389 comments اگر روباهها نبودند کمتر پینوکیو بودیم یا بیشتر؟خودم که نتونستم به خودم جواب بدم


message 5: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments فکر کنم داستان را جور یگری هم بشود دید مثلا این که اگه پینوکیو ها نبودند بازار می گندید
;)


message 6: by Saleh (last edited Feb 13, 2009 11:28PM) (new)

Saleh Rezaei nasab (rezaeinasab) | 1921 comments نوشته جالب و تاثیرگذاری بود.
من برم سکه هام رو بکارم.


message 7: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1319 comments Mod
مادر بزگ دعا می خواند
جهل و سر در گریبانی بشر جاودانه باد
.
.
.
آمین


back to top