کتاب‌های رایگان فارسی discussion

208 views
آخرین رمان گابریل گارسیا مارکز

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 2: by Faranak (new)

Faranak Shiraziْ (FaranakShirazi) | 11 comments Mod
پیمان گرامی

لطفاً به یادداشتی که در مورد بحث ها نوشته شده دقت کنید و بحث جداگانه ایجاد نکنید

در آنجا نوشته ایم که برای معرفی هر کتاب لطفاً فقط در بحث مربوط به "معرفی کتاب رایگان برای دانلود" آن را مطرح کنید و بحث جداگانه ایجاد نکنید

به اینصورت از پراکندگی و شلوغی گروه جلوگیری می شود و همه چیز منظم خواهد بود

امیدوارم همکاری بفرمایید

با سپاسAmirsaeedshafiee Shafiee | 1 comments okmessage 4: by Mahsima (new)

Mahsima | 1 comments عالی بود...مرسی


message 5: by Nasrin (new)

Nasrin | 3 comments خيلي راحت بود وازخوندنش لذت بردم مرسي


back to top