داستان كوتاه discussion

31 views
16

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments هر کجا باشم
.
.
آسمان مال من است


message 3: by Sal (last edited Feb 11, 2009 03:33AM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments آه ای زندگی منم که هنوز
با همه "پیری" از تو لبریزم
!البته با اجازه ی فروغ، که شعرش تحریف شد.message 4: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments ای کاش بارون بباره
طبیعت سبز میشه بی تردید
عمر رفته اما... نه
شاید خستگی ها رو بشوره
ای کاش


message 5: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments !خيلي شيرينه
که با وجود خستگي مفرط
.ببيني زحمتات به بار نشسته
!خسته نباشي، انسان


message 6: by M.H.R (new)

M.H.R (mhrr) | 313 comments سن من در مقابل سن طبيعت هيچي نيست...چه قدر ميشود جوان بود در دل طبيعت


message 7: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments Nabi wrote: "" نمیدونم ساعت چنده، کاش سید رقیه میومد جای من، که برم صبحونه ی یاسر رو آماده کنم.
هوا ابریه، یعنی الآن بارون میاد؟ کاش بیشتر لباس میپوشیدم که سرما نخورم. هنوزم که داروهای
دکتر دفعه ی پیش تموم نشد..."


من نويسنده نيستم
نقد هم نمي کنم
ولي حسي که از عکس گرفتي، به نظرم عالي بود
و اينه معجزه ي عکسها و ايده ي خوب حميد عزيز


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments Nabi wrote: "" نمیدونم ساعت چنده، کاش سید رقیه میومد جای من، که برم صبحونه ی یاسر رو آماده کنم.
هوا ابریه، یعنی الآن بارون میاد؟ کاش بیشتر لباس میپوشیدم که سرما نخورم. هنوزم که داروهای
دکتر دفعه ی پیش تموم نشد..."


نفس عميقي که داره ميکشه رو نديدي....به فقر هم فکر نکردي...به شوهر خدابيامرزش هم.


message 9: by Leila (new)

Leila | 92 comments خدایا شکرت


back to top