داستان كوتاه discussion

80 views
دانلود كتاب > پيشگويي هاي زرتشت

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments عنوان اثر : پيشگويي هاي زرتشت
مترجم : صادق هدايت-- ارباب كيخسروشاهرخ
موضوع : ادبيات تاريخي


دانلود قسمت اول کتاب به صورت پي دي اف:
http://www.mehriran.ir/pages/ebooks/i...


نوشته های زیر قسمتی از متن این کتاب می باشند: گشتاسب شاه پرسید : این دین چند سال روا(رایج - برقرار) باشد و پس از آن چه هنگام و زمانه رسد؟ جاماسپ بیتخش(دانشمند - حکیم) گفتش : این دین هزار سال روا باشد، پس آن مردمانی که اندر آن هنگام باشند،همه به مهر دروجی (پیمان شکنی) ایستند، با یکدیگررشک و دروغ کنند و بان چم (سبب) ایرانشهر (کشور ایران) را به تازیان بسپارند و تازیان هر روز نیرومندتر شوند و شهر شهر فراز گیرند. ....
:قسمت دوم

http://www.mehriran.ir/pages/ebooks/i...


message 2: by Sal (last edited Feb 11, 2009 12:51AM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments متشکر
امیدوارم وقت خوندن پیدا بشه


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments :) خواهش ميشه ...انشالله


message 4: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments انتخاب بي نظيري ست
!دست گلت درد نکنه خانومي


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments پیشکش شما دوست عزیزم


back to top