داستان كوتاه discussion

14 views
خوشه های گندم

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (last edited Feb 08, 2009 12:24PM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments

تمام مزرعه از خوشه هاي گندم پُر
و هيچ دست تمنا
دريغ
سنبله ها را درو نخواهد كرد
دروگران، همه پيش از درو
،
درو شده اند
.

حمید مصدق
منظومه: از جدایی ها


message 2: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments مثال من و واژه هاback to top