داستان كوتاه discussion

31 views
عکس 13 !

Comments Showing 1-10 of 10 (10 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments

[image error]

متاسفانه عکاس رو نمی شناسم.


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments آخيييييييييييييييييي...بگردمش اين بچه رو.. :( من که دوسش دارم چرا تک و تنها ميخواد بره ته دريا؟


message 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments شاید اونه که کسی رو دوست نداره
.
و شایدم این دریا نیست
!


message 4: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments پُشت به آدمها؛
،دنياها
!رهسپارم به سوي روياها


message 5: by M.H.R (new)

M.H.R (MHRr) | 313 comments ترك ميكنم كساني را كه تركم كردند


message 6: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments چه قدر ما 2 پا ها شما آبزیان را بخوریم؟از خجالت و شرم ما دختری کند ذهن را بابت قسمتی از جنایاتمان به شما تقدیم می کنیم نوش جانتان و گوارای وجودتان


message 7: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments پشت درياها شهري است
شايد مي خواد به شهري نو سفر كنه


message 8: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments به گوشه سمت راست عکس توجه کردین؟
اون تیکه کوچیک خشکی رو می گم.

به نظرم این خشکی
قسمت اعظم حس تنهایی و غمی که با نگاه اول به عکس در تو بوجود می آد رو از بین می بره.
بعید می دونم که عکاس تعمدا این خشکی رو تو کادر انداخته باشه.
در هر حال
گویا این یه رود کوچیکه نه دریا
دریا بودن یا نبودن
؟


message 9: by Leila (new)

Leila | 92 comments اون خشکی نیست.یه موج ِ که داره بر میگرده به دریا


message 10: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Leila wrote: "اون خشکی نیست.یه موج ِ که داره بر میگرده به دریا "

کاش می شد اینطور تصور کرد.


back to top