داستان كوتاه discussion

27 views
قلب ِمن

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments قلب من برای همه گنجشک های ترسیده می سوزد
اگرچه در کودکی از آنها کشته ام
!
برای تمام انسانهای درمانده می گیرد
اگرچه از اطرافیانم را آزرده ام
!
برای تمام بچه ها می تپد
اگرچه به گرسنه بودنشان بی توجه بوده ام
!

قلب من روزی می ایستد
به زودی
و در آن زمان
قطره اشکی خواهم ریخت
برای آنچه که می خواستم و نتوانستم
و آنچه که توانستم و نمی خواستم
.دکتر ِمرحوم
فرزاد آریانا
(از اساتید بزرگ مهندسی مکانیک کشور)
که قلبش خیلی زود ایستاد
.


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments بيشتر از اينکه شعر متاثرم کنه...پي نوشت شما اين کار رو کرد...روحش شاد


message 3: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments قلب عاشق
هميشه مي گريد؛
به وقت نياز
به وقت وداع
به گاه ِ شوق
به گاه ِ فراغ
...
من هم گريستم

،صالح عزيز
به جا و بموقع
حقيقي و لطيف
ممنون


message 4: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments خدا رحمتشون كنه
شعر زيبايي گفتن


message 5: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
ماریا خانم تکمله خیلی خوب بود.


message 6: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments Mehdi wrote: "ماریا خانم تکمله خیلی خوب بود."

ممنون استاد
(از آن لحظاتي بود که پُر بودم و گلچين صالح عزيز سرريزم کرد)


back to top