داستان كوتاه discussion

19 views
نوشته هاي كوتاه > << خطاب به ديوار >>

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by پری (new)

پری | 100 comments ستاره ای زد به سرمان و آسمانی آفریدیم. ستاره ای با ما رفیق شد شبی ساختیم در آسمان کله ی خاممان. خیلی خب قبول. حالا شما باید اینطور برخورد کنی؟ حالا ما خودمان را چیزی فرض کردیم و و دور از جون آدم حساب کردیم، چه میدانم دو خط شعری هم نوشتیم. حالا زبانم لال نقاشی که نه، خط خطی ؟ نفرمایید از سرمان هم زیاد است، اثرٍ خاک بر سری هم خلق که نه، تف کردیم. شما باید اینطور حال و روزمان را لگدمال کنی؟ به قول خودتان این رسمش نیست که ما حرف گنده تر از دهنمان بزنیم؛ آهی گنده تر از دلمان بکشیم. پس لابد رسمش را شما بلدی که تمام زندگیه ما را یک جا خوردی و در جا بالا آوردی. رئییس بیا به جای این حرفها مشت و مالی بده تمام کمرمان گرفته. دولا میشویم انگار تا خورده ایم. صاف می ایستیم انگار روم سیاه سیخی چیزی عمودی خلاصه نثارمان کرده اند. تمام بدنم شده تیک. سرم را تکان تکان میدهم مثل مرغ، گردنم را هر ده دقیقه باید با فشار بکشم سمت پایین تا صدای قلنجمان را هم نشنویم بی خیال نمیشویم. قلنجی نمانده برایمان باید تا الان به شکل لنگر درامده باشد. چه میدانم ازین تیک های عصبی دیگر که می گویند مختص بدهکاران و وام بر گشته هاست. حالا ما هم یکی از آنها که نه، شبیهیم. اتفاقا دیروز صد تا اسکناس هزاری باختیم توی بازی. عین الاغ. اسکناس و درآوردیم و دادیم دست یارو. دیگه راحت الحلقوم هم اینقدر راحت از گلو نمیره پایین یه من و منی میکنه لا اقل. هوش و حواس درست حسابی که نگذاشته ای برایمان. این درست نیست ها حالا از ما گفتن بود. مرد حسابی مرام هم خوب چیزیه. حالا ما این ور اون وری رفتیم چهار تا ولایتم دیديم. اینم شد دلیل؟ اینم شد دلیل که به خاطرش به خاطر شریفتون بر بخوره؟ بارون گرفت انقدر سوزناک گفتیم. سوزناکی قصه مون هم که فقط ما تحت خودمون رو می سوزونه. میدونم شما پوست کلفت تر ازین حرفایی هرچی باشه سرد و گرم چشیده ای. فقط گرمیشو می بری واسه خوتون محفل دلتونو باهاش گرم می کنی، سردیشم که می زاری واسه ما. نه راحت باش، نمی گم که معذبتون کنم خدای نکرده. شما نوش جون کن و عاروق بزن، ما هم سگ لرز. الا ماشاءالله
.


message 2: by Amir (new)

Amir Samadi rad (amirsamadirad) | 210 comments خیلی خوب بود شیوه نگارش جالبی داشت لذت منفی بردم حسابی


message 3: by پری (new)

پری | 100 comments مرسی و خوشحال شدم از نظرت


message 4: by Mehrnaz (new)

Mehrnaz | 41 comments با کلمه های عامیانه خیلی حال میکنم انگار یه لوتی با معرفت پشت نوشتت;)


message 5: by پری (new)

پری | 100 comments اوووه یه لوتی با معرفت!:دی
یه لوتی خسته پشت نوشته ست


back to top