داستان كوتاه discussion

18 views

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Behzad, دیوونه (last edited Feb 04, 2009 09:37AM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod


...امشب كه بگذرد
نمي دانم مي شود چند شب
!!!ولي نمي گذرد


message 2: by Sal (last edited Feb 04, 2009 10:38AM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments ...امشب كه بگذرد
می دانم مي شود اولین

اولین شبی که می گذرد
!


خوشم اومد


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments شاد که باشی میگذرد....شاد نیستی ؟!...نمیگذرد


message 4: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
امشب که بگذزرد
به گذشته ها یکی اضافه می شود
از نیامده ها
یکی کم


message 5: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Mehdi wrote: "امشب که بگذزرد
به گذشته ها یکی اضافه می شود
از نیامده ها
یکی کم"


ولی نمی گذرد


message 6: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
از اون حرفا زدی ها.
می گذرد.
اگر باور نداری نگاهی به ساعت دیجیتالی وسط میدان بیانداز
حالا ساعت مچی ات شاید مثل خودت
خوابش برده بوده باشد


message 7: by Sal (last edited Feb 09, 2009 03:33PM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments آره
من خوابیدم
الان هم تو خواب دارم اینا رو می نویسم


نمی دونی چه دلگیرم
از این خواب زمستونی
تو که بیدار ِبیداری
بگو از شب چی می دونی


back to top