داستان كوتاه discussion

14 views
لکنت بهت - محمد رضا ترکی

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
خيلي زيبا بود.

ممنون از اين حس زيبا و اين همه كلمه قديمي.


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments انتخاب قشنگ و دل‌چسبي بود.message 3: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments چه رنجی ‌می‌کشد
آنکس که انسان است
و از احساس سرشار است

پُراحساس، لطیف و زیبا
روزم نیز چُنین شد
حمید عزیز، ممنون


message 4: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments زیبا بود.

ممنونم که از هر نوع شعر و ترانه ای (و البته از جنس مرغوبشون)اینجا می ذاری.back to top