داستان كوتاه discussion

28 views
نوشته هاي ديگران > جواد ولی دلچسب

Comments Showing 1-10 of 10 (10 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Kourosh (last edited Feb 03, 2009 05:05AM) (new)

Kourosh | 389 comments نمیدونم کی شعرشو گفته و نمی دونم کی خوندتش ولی خوشم اومد:افسوس که بی مرامی
همونی که من می خوامی
از تو چشات می خونم
که اخرش باهامی
واقعا ببخشید می دونم که هم شان اینجا نیست ولی وقتی م...ت نیستی و این قدر آدم ر...ش می گیره ببینین اگه م...ت باشی دیگه چیکار می کنه آدمو جونور با این آهنگا و شعرا...ت


message 2: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments اشکال نداره کوروش گاهی اوقات باید جواد بود :دی


message 3: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments بله با گاهیش موافقم فرزان جان ولی سه چار ساله جواد بازیا بیشتر شده امیدوارم تو سال بعد کمتر بشه و همون گاه کاه باشه


message 4: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
کوروش خان اینو یادت باشه.

سال به سال دریغ از پارسال


message 5: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments مهدی خان ولی به نظر من این سه چهار ساله اون قدر بدتر شده که کم کم دارم شور بختانه یا خوشبختانه جزو اصلاحات و اصلاح طلبا می شم می ترسم بدتر شه و حتی این 2-3 تا روزنامه ای که مثل اعتماد و مرحوم کارگزاران بود هم ببندند و مجوز کتاب سخت تر بدن و فیلمهامون بدتز از 4 چنگولی و خواستگار محترم شود و ما بمانیم با حوض و فواره مان بدون آب حداقل هنوز اعتمادی هست که پیغام می گذارم و چاپ می شود می ترسم سال بعد به مانند شخصیت طنز نوشته های میرفتاح آواره کوه و جنگل شوم و با حیوانات سر کنم البته اگر جنگلها و حیوانات و معدود مکانهای بکررا بیشتر نابود نکنند


message 6: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments چرا سیاسی شد یه دفعه
!!؟؟

چیزی که مشخصه این وضع تا 4 سال دیگه ادامه داره دوست عزیز
:(


message 7: by Kourosh (last edited Feb 04, 2009 03:35AM) (new)

Kourosh | 389 comments شوخی و مزاح نکن دوست عزیزتر


message 8: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments چه مزاحی؟

البته تنها فرقی که ممکنه بکنه اینه که مدام بدتر از این بشه و به شکل نزولی ادامه پیدا کنه.


message 9: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments همه چیز امکان داره


message 10: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
همه چیز امکان دارد برادران اما امید هم چیز خوبی است.
قدرت مردم حتی از امید هم قوی تر است.
با مردم باشیم برای مردم و در نهایت برای ایران.


back to top