داستان كوتاه discussion

33 views
نوشته هاي كوتاه > عروس - ویرایش جدید

Comments Showing 1-11 of 11 (11 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments لباسش روی زمین کشیده می شد اما اهمییتی به لباسش نمی داد فقط دلش می خواست لذت پوشیدن این لباس را تجربه کنه . با کفش های پاشنه بلندش روی سنگ هایی که انگار با او سر جنگ داشتند راه می رفت . دسته گلش مثل تکه ای کاغذ سبک شده بود . توی باغ داشت می دوید البته نه از سر ناراحتی بلکه از سر خوشحالی چون از سر سفره ی عقد فرار کرده بود . چون دیگه مردی که چند دقیقه پیشش نشسته بود را دوست نداشت و دسته گلی که هم توی دستش بود را به عقب پرتاب کرد تا شاید عروس بعدی که از سر سفره عقد فرار میکنه اونو بگیره


message 2: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments ولی یه مرده گنده که احتمالا باباش بودگل و تو هوا گرفت و بعد خواباندن 2 تا چک محکم روی صورتش چنان که آرایشش روی صورتش ت...ن شد دستای کوچک دخترشو کشید طوری که دست دختر نزدیک بود از کتف در بره خوشحالی از صورتش فرار کردوآرزو کرد که ای کاش یک دختر زشت و ترشیده بود تا مجبور نشه به عقد اون لات بی سرو پای معتاد در بیاد همون حین که می خواستم ببینم بقیه اش چی می شه یکی که گمونم داداش عروس بود چنان زد پشت گردنم که هنوز درد می کنه گفت تو دیگه کی هستی با این ریخت مریخیت ؟از فامیلای خل و چل دامادی؟اینجا چی می خوای؟گفتم من داستان نویسم یعنی ببخشید دانای کلم گفت گ...ی با لگد منو از باغ انداخت بیرون من دیگه نفهمیدم چی شد


message 3: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
فرزان جان میشه کلا در این برهه زمانی خاص از خیر عروس بگذری و از خر لباسش پیاده شی ؟


message 4: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments کوروش کلی خندیدم اینو باید به ته داستان اضافه کنم


message 5: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
خوبه ولي . نه؟


message 6: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments مهدی منظورت چیه ؟ واضح تر بگو


message 7: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
منظوری ندارم به خدا.

اینکه می نویسی حالا چه روی کاغذ و چه به وسیله کامپی.

چه با اشکال چه بی اشکال چه کم اشکال.

مهم نوشتنه مهندسسسسسسسسس


message 8: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments فعلا به پسوند مهندس عادت ندارم بذار یه چند وقت ازش بگذره شاید عادت کردم


message 9: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
حالت عادت کن اشکالی داره مگه؟


message 10: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments باید چند سال بگذره من با تجربه بشم آن وقت اسم مهندس برام آشناتره
مهدی خان چشمت چطوره ؟


message 11: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
ایفتیضاح.
ولی ممنون که پرسیدی.


back to top