داستان كوتاه discussion

86 views
دانلود كتاب > کلیات ایرج میرزا

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments مرسي


message 2: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments ممنون


message 3: by Behzad, دیوونه (last edited Feb 03, 2009 08:36AM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod


گویند مرا چو زاد مادر ، پستان به دهان گرفتن آموخت
شبها بر گاهواره من ، بیدار نشست و خفتن آموخت
دستم بگرفت و پا به پا برد ، تا شیوه راه رفتن آموخت
یک حرف و دو حرف بر زبانم ، الفاظ نهاد و گفتن آموخت
لبخند نهاد بر لب من ، بر غنچه گل شکفتن آموخت
پس هستن من ز هستن اوست ، تا هستم و هست دارمش دوست
ممنون


message 4: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
به به ايرج خان.


back to top