داستان كوتاه discussion

21 views
خزر شده اي، خزر!

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
تو چقدر خزر شده اي !
سر بسته و بزرگ
دم كرده و شور
تو چقدر ني زار شده اي!
در هم رفته و انبوه
آرام و بي حاصل
گذشت روزهاي گذشته خليج
كنار ماهيهاي دلسرد آبهاي گرم
ميان عروس هاي سياه بخت دريايي
همراه ستاره هاي بي فروغ مرجاني
كسي دلش براي جلبكهاي سرخ تنگ نمي شود
براي جلبك هاي سبز
جاشو ها براي هميشه فراموش
فراموش
فراموش شده اند
و تو كه خزر شده اي
راهي به هيچ دريايي نداري
فراموشي مانند ني هاي تو
توخاليم مي كند
و فراموش مي كنم
كه سالهاي نوري ميليون ميليون
فاصله ميان تو هستند
با همه ماهيهايي كه دلشان برايت تنگ
تنگ
تنگ مي شود
بگذار فراموش كنم
بگذار ني هايت را براي ني لبكها بـِبُرَم
تا هزاران لب
هزاران حنجره
با هزاران ني بريده شده از ميان تو
براي ساعتي
گرم كننده بزم عياشي ها
يا سرگرم كننده گوسفندان گله اي باشند.


13/11/87
شيرازmessage 2: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments :استعاره هایتان را دوست دارم

تو چقدر خزر شده اي !
سر بسته و بزرگ
....
و تو كه خزر شده اي
راهي به هيچ دريايي نداري
....
فراموشي مانند ني هاي تو
توخاليم مي كند
....
و اگر بخواهم ادامه دهم
!تمامی اش را
***
بسیار زیبا
(در برابرش، واژه هایم از شرم آب شدند)


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments ن با شعر هاي شما...خيلي ارتباط برقرار نميکنم...ولي اين شعرتون رو دوست داشتم و به دلم نشست... اين قسمتش برام دوست داشتني تر از بقيه بود:

گذشت روزهاي گذشته خليج
كنار ماهيهاي دلسرد آبهاي گرم
ميان عروس هاي سياه بخت دريايي
***

فراموشي مانند ني هاي تو
توخاليم مي كند
و فراموش مي كنم
كه سالهاي نوري ميليون ميليون
فاصله ميان تو هستند
با همه ماهيهايي كه دلشان برايت تنگ
تنگ
تنگ مي شود

***

مرسي آقاي بهروزي عزيزmessage 4: by Kourosh (last edited Feb 03, 2009 03:26AM) (new)

Kourosh | 389 comments خزر شده ای و به مانند آن به اقیانوس راه نداری.وسطت را دوست دارم که تمیز است و عمق دارد.ساحلت کثیف است و پر آشغال و سرنگ وتیغ و پلاستیک ...که با تو چنین کرده؟کدام نابکار؟تورا به اقیانوس راهی نیست تلاش مکن گر توانستی ساحلت را سلامت و زیبا و پاکیزه گردان باشد که به سلامت از ساحلت به عمق رسم و با خیالی اسوده شنا کنم.


message 5: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
ممنون ماريا، مهتابي خانم و كورش خان.


شماها به من لطف داريد.


message 6: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
تو که خیلی لطف داری رئیس جونم.


back to top