داستان كوتاه discussion

26 views

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Behzad, دیوونه (last edited Feb 02, 2009 08:30AM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod


تنهایی ام را از دیوار بلندی پرت کردم
شکست
دوربین نگاهم را به سوی آسمان چرخاندم
در لابلای ابرها پرنده ای به سوی نور پرواز میکرد
و ناگهان سکوتی سنگین
حاکم شد و چه زود این سکوت نیز شکست
و تازه این سرآغاز رودها بود

message 2: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
زيبا بود


message 3: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments گاهي تنهايي مثل يه توپه
از يك ديوار بلند پرتش مي كنه ولي دوباره برمي گرده


back to top