داستان كوتاه discussion

61 views
دیگر برنگرد سنگ عزیز

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments
افتادم از زندان بي ديوار و درپوشم
با لحظه هاي رفته از يادت هماغوشمديرآمدي حتي برم داري و بنشاني
راضي شدي بي كوك و لال و رفته از هوشمبا آن همه فنجان قلابي چه خواهي كرد ؟
من بي دهانم بعد از اين ، چيزي نمي نوشمديگر نخواه از من ببينم ، چشمهايم نيست !
حتي صداي خنده هايت رفته از گوشمديگر نخواه از من بگويم دوستت دارم ...
قلبم نمي لرزد ، ببين ؟ خاموش خاموشم !بي دست و پا و لال و بي كوك و ملال آور ...
حالا كه افتادم زمين بردار و بفروشم !*


بايد براي بازي ات فكري كني ، هر چند
من نيز مدتهاست از يادت فراموشم


*مريم موحدان*


message 2: by Nazanin1987 (new)

Nazanin1987 | 597 comments بازهم مریم موحدان
و
بازهم مهتابی خانومی جونم


message 3: by hasti (new)

hasti | 284 comments ممنون
قشنگ بود


back to top