داستان كوتاه discussion

15 views
هيچ كسي جز تو - پابلو نرودا

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments اكنون كه مال مني
رويايت را تنگاتنگ رويايم بخوابان
و به عشق و رنج و كار بگو
كه اكنون
همه بايد بخوابند
به عشق بگو ديگر هيچ كسي جز تو
نمي‌تواند در رويايم بگنجد
ما بر فراز رودخانه‌هاي زمان پرواز مي‌كنيم
و هيچ كسي جز تو از ميان تاريكي‌ها با من سفر نخواهد كرد
هيچ كسي جز تو
كه هميشه سبزي، هميشه خورشيدي، هميشه ماهي
حالا كه دستانت مشت خود را باز كرده‌اند
بگذار معني لطيفشان به زمين چكد
و من، به دنبال اشكي كه از تو فرو مي‌چكد
سفر مي‌كنم
اشكي كه مرا
تمام مرا به يغما بردmessage 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Lets talk about love
Lets talk about us...


back to top