داستان كوتاه discussion

15 views
نوشته هاي ديگران > ديووانه ها

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod


همسایه هایم فکر می کنند که من دیووانه ام
من هم گمان می کنم آنها دیوانه اند
همه راست می گوییم


message 2: by Sal (last edited Jan 31, 2009 09:58AM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments آره

اما فکر می کنم
یعنی گمان می کنم تو دیوونه تری
چون اونا فکر می کنن و تو گمان می کنی


البته ممکنه تو گمان کنی که اونا دارن فکر می کنن.


message 3: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
Nabi wrote: "دیوانه چو عاقل بیند دیوانه انگارد.
پس یکیتون فکر میکنه شاید اون یکی عاقله،
شاید همه راست میگید
;)"


معيار سنجش ديوونه و عاقلت رو بهم ميگي


message 4: by Sal (last edited Jan 31, 2009 10:02AM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments در ضمن
دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آیداگه از تو خوششون میاد که هیچ
اما اگه خوششون نمیاد یه جای تئوریت می لنگه.

البته ممکن هم هست که یه جای این ضرب المثل بلنگه.


در کل یه جایی یه چیزی می لنگه.
همیشه


message 5: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments همه راست می گویید غیر دیوونه و دیوانه کجا بود؟ هر کی دیوونه نباشه از دیوانه ها هم دیوونه تره


back to top