داستان كوتاه discussion

35 views
عکس شماره سه

Comments Showing 1-14 of 14 (14 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments


آغاز شد

فرو رفتن


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments واکس...واکس ...واکس... دلم دریا میخواد


message 3: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments سايه ائي استوار
بر شنهاي سست


message 4: by M.H.R (new)

M.H.R (MHRr) | 313 comments جرئت ندارم به خودم نگاه كنم...همين طور به بقيه


message 5: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments گاهي از بالا به زمين نگاه كنيم


message 6: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments سایه ای بی چروک به روی زمین چروک و خودمان نیمه اتوکشیده و نیمه چروک


message 7: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1520 comments یه برداشت زشت

کفشهای قشنگی داری چند خریدیشون؟


message 8: by Azadeh (new)

Azadeh | 13 comments cheghad bozorg dide mishim rooy e pardeye shen haye riz


message 9: by Kourosh (last edited Feb 02, 2009 04:29AM) (new)

Kourosh | 389 comments آزاده خانم فارسی بنویس اینجا نو این گروپ سر این موضوع قتلها و جنایاتی رخ داده عده ای کشته و مجروح و تبعید و فراری شده اند تلاش کن به آنها نپیوندی


message 10: by Azadeh (new)

Azadeh | 13 comments من به عقاید گروه احترام می زارم و فارسی تایپ می کنم.


message 11: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments ممنون و متشکریم و ما اهالی این گروه هم به شما احترام بیشتری می گذاریم کما این که پینگلیش نویس هم محترمید


message 12: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments ممنونم آزاده خانوم گل


message 13: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
ممنون از آزاده خانوم كه فارسي تايپ كردند.


message 14: by Ahoo (new)

Ahoo | 129 comments روی ساحل دراز کشیده بودم، موج مویم را نوازش می کرد. سایه ام در هوا کوچک و پست می نمود!


back to top