داستان كوتاه discussion

38 views
عکس شماره دو

Comments Showing 1-10 of 10 (10 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by MahtaBi KhaNooM (last edited Jan 31, 2009 03:18AM) (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments [image error]

من نميدونم عکاس اين اثر کي هست و از کدوم کشورmessage 2: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments آزاد، رها، پاک


message 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Nabi wrote: "انسانی،
که می خواهد سرد باشد"


با توجه به اینکه دمای آب مشخص نیست، استنباط من اینه
:
انسانی
که می خواهد خیس باشد


message 4: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments تا گردن هم که در آب باشی
کافی نیست
.
مهم دهان و بینی ستmessage 5: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
سيلاب باش
تكيه گاهم محكم است


message 6: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments نبی جان با این همه دلیل که تو آوردی آخرش که گفتی ممکنه که

قبول
آبش سرده:
انسانی که می خواد خیس بشه
با آب سرد البته


فردا مهتابی خانوم میاد گله می کنه که تاپیکم رو به حاشیه کشوندین

من تسلیم


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments نبض زمين در دستهاي من است...حيات شما ، از نهاد من


message 8: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments لحظه اي دور از هياهو و دغدغه زندگي


message 9: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1520 comments انسان مغرور ترین موجود


message 10: by Hamed (new)

Hamed | 15 comments جزئی از طبیعتم


back to top