داستان كوتاه discussion

20 views
شعر دلتنگی

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Fateme (new)

Fateme | 44 comments روزهاي پر از دلواپسي

ساعت ها غرق در لحظه هاي بي كسي

چشم ها همه منتظر فريادرسي

هر نفس حبس در گوشه ي دنج قفسيفقط مي دانم!

يك روز از جاده هاي انتظار مي رسيmessage 2: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments مي آيد
او مي آيد
دل را مهيا کن براي زيارتش
!وقت تنگ است

فاطمه جان
ممنون


back to top