داستان كوتاه discussion

23 views

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments هيچکس صفر نيست
ما آنها را صفر مي بينيم
!چرا که خود بيش از صفر نيستيم


message 2: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
يعني چي؟ من كه متوجه نشدم به خدا.


message 3: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
ولي جملت اين معني رو نمي رسوند به خدا.


message 4: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments همیشه بجای اینکه نمره ی اعتمادت به دیگران رو صفر بدی
...
نمی خواد نمره بدی
اصلا تو نمره ندی بهتره

آخه مرد حسابی صفر هم شد نمره؟
لااقل یه 9.5 بده مشروط نشه طفلک.

حالا بعدش هم اگه خواستی مثلا 1 نمره به همه اضافه کن
بذار پاس بشه بنده خدا اینقدر بخیل نباش

اما
به هیچ کس بیست نده
حتی اگه بیست ِ بیست باشه


message 5: by M.H.R (new)

M.H.R (MHRr) | 313 comments وقتي به كسي نمره بيست ميدي، و بعد ميفهمي تقلب كرده، تكليف چيه؟


message 6: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments وقتي به كسي بيست ميديم و مي بينيم تقلب كرده پشيمون مي شيم و فكر مي كنيم كه بايداين نمره رو به كس ديگه اي مي داديم
ولي اين هم يادمون ميمونه كه نبايد به كسي بيست بديم75/19
شايد ولي بيست نهMahtaBi KhaNooM | 1782 comments تکلیف مشخصه...در امتحان بعدی تلافی میکنی...بهش میدی 10


message 8: by M.H.R (new)

M.H.R (MHRr) | 313 comments امتحان پايان ترم بوده...ديگه فرصتي نيست براي تلافي


message 9: by mohammad (last edited Jan 30, 2009 11:20AM) (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments به کسی نمره نده
بزار نمره ازت بگیرن


back to top