داستان كوتاه discussion

21 views
نوشته هاي كوتاه > حسرت پرنده

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Josef (new)

Josef | 66 comments نمی دانم
پرنده کز کرده در گوشه قفس
از زندانی بودن خویش چنین افسرده است
یا از اینکه
خود نمیتواند جفتش را انتخاب کند.


message 2: by Maria (last edited Jan 29, 2009 03:38AM) (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments !مسلماً، آزادي

چرا که اگر باشد
تمام دنيا از آن اوست
حتي انتخاب و اختيارش


back to top