داستان كوتاه discussion

104 views
نوشته هاي ديگران > تا ابد / سروش صحت

Comments Showing 1-10 of 10 (10 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
دختر و پسر جواني عقب تاکسي نشسته بودند. دختر به دو حلقه که در جعبه هاي کوچکي بودند نگاه مي کرد و لبخند مي زد. پسر پرسيد؛ «دوستشون داري؟» دختر گفت؛ «خيلي.» بعد انگار تاييد پسر را بخواهد گفت؛ «اينها قشنگ تره يا اون هايي که اول ديديم؟» پسر گفت؛ «معلومه اينها.» مرد ميانسالي که جلو نشسته بود برگشت به دختر و پسر جوان نگاه کرد و لبخند زد، بعد گفت؛ «به هم قول دادين هميشه کنار هم بمونين؟» دختر خنديد و گفت؛ «معلومه.» پسر گفت؛ «تا وقتي زنده ايم با هميم.» دختر گفت؛ «وقتي بميريم ديگه با هم نيستيم؟» پسر گفت؛ «چرا آن موقع هم با هميم.» دختر با رضايت خنديد، پسر جوان هم خنديد، راننده هم خنديد. مرد ميانسالي که جلو نشسته بود هم خنديد. وقتي جوان ها پياده شدند مرد ميانسال گفت؛ «من و زنم هم همين قرار را با هم گذاشتيم.» راننده گفت؛ «ايشالا هميشه خوش باشيد.» مرد گفت؛ «دو سال بعد ولم کرد.» راننده گفت؛ «ول ول؟» مرد گفت؛ «ول ول.» راننده پرسيد؛ «واقعاً؟» مرد گفت؛ «نه بابا شوخي کردم، هنوز هم با هم زندگي مي کنيم.»


منبع: روزنامه اعتماد


message 2: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
ايول حميد زدي تو خال.


message 3: by MahtaBi KhaNooM (last edited Jan 29, 2009 12:09PM) (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments پیر مرد شوخی کردند...شما به دل نگیرید.

-------------------------------------------
با هم اند...اما بدون هم..این نکته جالب و تاسف باریه


message 4: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments پایان جالبی داشت.
کمتر خواننده ای انتظار اینچنین پایانی رو داره.

در کل این تاکسی نویسی های صحت رو دوست دارم.


message 5: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments تمام داستان هاي سروش صحت در تاكسي مي گذره انگار

ممنون


message 6: by Behzad, دیوونه (last edited Jan 31, 2009 08:07AM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
گفتي باهاتم، تا هميشه ، تا آخر عمرم
هه
چقدر زود مُردي
:)

ممنون از انتخابتطيبه تيموري | 659 comments چقدر بد که با هم هستیم اما با هم نیستیم


message 8: by nazanin (new)

nazanin b | 122 comments کوه ها با همند و تنهایند
همچو ما باهمان تنهایان
ممنون


message 9: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments خوب شاید معنای "همیشه" با گذشت زمان تغییر میکنه
!!!
منم انتظار جمله ی آخرو نداشتم
جالب بود


message 10: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments گفتي باهاتم، تا هميشه ، تا آخر عمرم
هه
چقدر زود مُرديبهزاد جان! عجب جمله ی جالبی گفتی

:))


back to top