Popular Philosophical Novels Books

(showing 1-50 of 222)
The Stranger The Stranger (Paperback)
by (shelved 11 times as philosophical-novels)
avg rating 3.96 — 670,708 ratings — published 1942
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
The Brothers Karamazov The Brothers Karamazov (Paperback)
by (shelved 6 times as philosophical-novels)
avg rating 4.30 — 369,219 ratings — published 1880
Rate this book
Clear rating
Crime and Punishment Crime and Punishment (Paperback)
by (shelved 6 times as philosophical-novels)
avg rating 4.17 — 686,758 ratings — published 1866
Rate this book
Clear rating
The Alchemist The Alchemist (Paperback)
by (shelved 5 times as philosophical-novels)
avg rating 3.82 — 2,028,737 ratings — published 1988
Rate this book
Clear rating
Nausea Nausea (Hardcover)
by (shelved 5 times as philosophical-novels)
avg rating 3.93 — 113,279 ratings — published 1938
Rate this book
Clear rating
Siddhartha Siddhartha (Mass Market Paperback)
by (shelved 5 times as philosophical-novels)
avg rating 3.99 — 573,788 ratings — published 1922
Rate this book
Clear rating
Sophie's World Sophie's World (Paperback)
by (shelved 5 times as philosophical-novels)
avg rating 3.88 — 188,815 ratings — published 1991
Rate this book
Clear rating
Candide Candide (Paperback)
by (shelved 4 times as philosophical-novels)
avg rating 3.75 — 244,950 ratings — published 1759
Rate this book
Clear rating
Night Train to Lisbon Night Train to Lisbon (Hardcover)
by (shelved 3 times as philosophical-novels)
avg rating 3.70 — 17,467 ratings — published 2004
Rate this book
Clear rating
Lord of the Flies Lord of the Flies (Paperback)
by (shelved 3 times as philosophical-novels)
avg rating 3.64 — 2,151,785 ratings — published 1954
Rate this book
Clear rating
The Man Without Qualities The Man Without Qualities (Hardcover)
by (shelved 3 times as philosophical-novels)
avg rating 4.25 — 25,401 ratings — published 1930
Rate this book
Clear rating
The Plague The Plague (Paperback)
by (shelved 3 times as philosophical-novels)
avg rating 3.99 — 175,759 ratings — published 1947
Rate this book
Clear rating
Jonathan Livingston Seagull Jonathan Livingston Seagull (Paperback)
by (shelved 3 times as philosophical-novels)
avg rating 3.81 — 176,880 ratings — published 1970
Rate this book
Clear rating
Narcissus and Goldmund Narcissus and Goldmund (Paperback)
by (shelved 3 times as philosophical-novels)
avg rating 4.21 — 43,498 ratings — published 1930
Rate this book
Clear rating
The Trial The Trial (Paperback)
by (shelved 3 times as philosophical-novels)
avg rating 4.00 — 256,245 ratings — published 1925
Rate this book
Clear rating
The Metamorphosis The Metamorphosis (Mass Market Paperback)
by (shelved 3 times as philosophical-novels)
avg rating 3.78 — 546,946 ratings — published 1915
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Steppenwolf Steppenwolf (Paperback)
by (shelved 3 times as philosophical-novels)
avg rating 4.12 — 138,428 ratings — published 1927
Rate this book
Clear rating
The Fountainhead The Fountainhead (Mass Market Paperback)
by (shelved 3 times as philosophical-novels)
avg rating 3.84 — 397,604 ratings — published 1943
Rate this book
Clear rating
Atlas Shrugged Atlas Shrugged (Paperback)
by (shelved 3 times as philosophical-novels)
avg rating 3.67 — 517,770 ratings — published 1957
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Cat's Cradle Cat's Cradle (Paperback)
by (shelved 2 times as philosophical-novels)
avg rating 4.19 — 414,045 ratings — published 1963
Rate this book
Clear rating
The Picture of Dorian Gray The Picture of Dorian Gray (Paperback)
by (shelved 2 times as philosophical-novels)
avg rating 4.06 — 1,014,233 ratings — published 1890
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Walden Walden (Paperback)
by (shelved 2 times as philosophical-novels)
avg rating 3.79 — 221,896 ratings — published 1854
Rate this book
Clear rating
The Little Prince The Little Prince (Paperback)
by (shelved 2 times as philosophical-novels)
avg rating 4.27 — 1,074,466 ratings — published 1943
Rate this book
Clear rating
The Name of the Rose The Name of the Rose (Paperback)
by (shelved 2 times as philosophical-novels)
avg rating 4.11 — 341,522 ratings — published 1980
Rate this book
Clear rating
The Sacred Band The Sacred Band (Paperback)
by (shelved 2 times as philosophical-novels)
avg rating 4.61 — 1,758 ratings — published 2010
Rate this book
Clear rating
The Fish the Fighters and the Song-Girl The Fish the Fighters and the Song-Girl (Kindle Edition)
by (shelved 2 times as philosophical-novels)
avg rating 4.85 — 370 ratings — published 2012
Rate this book
Clear rating
Animal Farm Animal Farm (Paperback)
by (shelved 2 times as philosophical-novels)
avg rating 3.86 — 2,492,963 ratings — published 1945
Rate this book
Clear rating
The Spinoza Problem The Spinoza Problem (Hardcover)
by (shelved 2 times as philosophical-novels)
avg rating 4.14 — 6,977 ratings — published 2012
Rate this book
Clear rating
War and Peace War and Peace (Paperback)
by (shelved 2 times as philosophical-novels)
avg rating 4.09 — 442,062 ratings — published 1868
Rate this book
Clear rating
The Prophet The Prophet (Paperback)
by (shelved 2 times as philosophical-novels)
avg rating 4.24 — 62,596 ratings — published 1923
Rate this book
Clear rating
The Death of Ivan Ilych The Death of Ivan Ilych (Paperback)
by (shelved 2 times as philosophical-novels)
avg rating 4.04 — 86,372 ratings — published 1886
Rate this book
Clear rating
Tuesdays with Morrie Tuesdays with Morrie (Paperback)
by (shelved 2 times as philosophical-novels)
avg rating 4.07 — 753,297 ratings — published 1997
Rate this book
Clear rating
A Clockwork Orange A Clockwork Orange (Paperback)
by (shelved 2 times as philosophical-novels)
avg rating 3.97 — 789,439 ratings — published 1962
Rate this book
Clear rating
The Forty Rules of Love The Forty Rules of Love (Hardcover)
by (shelved 2 times as philosophical-novels)
avg rating 4.20 — 75,694 ratings — published 2010
Rate this book
Clear rating
Manuscript Found in Accra Manuscript Found in Accra (Hardcover)
by (shelved 2 times as philosophical-novels)
avg rating 3.83 — 32,221 ratings — published 2012
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Brave New World Brave New World (Paperback)
by (shelved 2 times as philosophical-novels)
avg rating 3.97 — 1,539,806 ratings — published 1932
Rate this book
Clear rating
The Idiot The Idiot (Paperback)
by (shelved 2 times as philosophical-novels)
avg rating 4.19 — 175,852 ratings — published 1868
Rate this book
Clear rating
Moby-Dick or, The Whale Moby-Dick or, The Whale (Paperback)
by (shelved 2 times as philosophical-novels)
avg rating 3.44 — 624,738 ratings — published 1851
Rate this book
Clear rating
Fight Club Fight Club (Paperback)
by (shelved 2 times as philosophical-novels)
avg rating 4.20 — 600,263 ratings — published 1996
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating
Heart of Darkness Heart of Darkness (Paperback)
by (shelved 2 times as philosophical-novels)
avg rating 3.41 — 394,229 ratings — published 1899
Rate this book
Clear rating
Le Sang noir Le Sang noir (Paperback)
by (shelved 1 time as philosophical-novels)
avg rating 3.77 — 84 ratings — published 1935
Rate this book
Clear rating
Life is Elsewhere Life is Elsewhere (Paperback)
by (shelved 1 time as philosophical-novels)
avg rating 3.98 — 16,525 ratings — published 1969
Rate this book
Clear rating
Rate this book
Clear rating


Sergio Troncoso
“A group of ten prisoners from Dachau, I was with them, we hid in the forest to wait for the Americans. The Germans had already left everything behind. We had food but no weapons. For days we could hear bombs exploding around us. We just wanted to survive long enough for the Americans to control the territory. We didn’t want to die. At that point, our prison uniforms were the only things to keep us from being shot on the spot by the Americans. That was all we had. Who would the Americans believe? Real prisoners or guards dressed as prisoners? Those devils might even say we were the Germans. This was our nightmare.”
Sergio Troncoso, The Nature of Truth

Hermann Hesse
“...ծառուղու վերջում կանգնած էի ես` անվճռական վարանքին տրված,սևեռուն նայում էի սևակնած սաղարթի մեջ ու ագահ ընչաքաղցությամբ ներշնչում հողմահարության ու նեխումի թաց բուրմունքը,որին ինչ-որ բան արձագանքում ու ողջունում էր իմ մեջ:
Օ՜,ինչ տհաճ համ ուներ կյանք...”
Hermann Hesse, Demian / Siddhartha

More quotes...