Nazila Khalkhali's Reviews > Suvashun

Suvashun by سیمین دانشور
Rate this book
Clear rating

by
1933554
's review
May 12, 2012

it was amazing
Read 2 times. Last read January 1, 1997.

قبل از هر چیز باید در این کتاب تحول نقش زن را در جامعه ی ایرانی دید، چه طور یک زن خانه دار که فقط به امور خانه و به شوهر و بجه هایش رسیدگی میکند و تمام زندگیش به همینها خلاصه میشود در پایان کتاب خود به زنی مبارز تبدیل میشود که برای ادامه ی راه همسر شهیدش از جا بر میخیزد. نکته ی دیگر تفاوت مبارزات زنان با مردان است هر چه مرد در پی اسلحه برداشتن و حرف زدن با تفنگ است زن در پی راههایی میگردد تا بتواند با خشونت کمتر و هزینه ی جانی کم تری مبارزه را پیش ببرد.
خوب ولی این رو هم فراموش نکنیم که بافت داستان مربوط به چه سالهایی است به سالهایی که مبارزات مردان در کوه و جنگل جزو عملیات تروریستی محسوب نمیشد و همه با سبیلهای آنچنانی قیافه های دل نشینی هم به خود میگرفنتد.
جدا از تمام این حرفها، سووشون حرفی است از ته دل زنان، همان زنان عاشقی که همیشه همه ی زندگی خود را فدا کردند و همین قابل ستایش است.
flag

Sign into Goodreads to see if any of your friends have read Suvashun.
Sign In »

Comments (showing 1-1 of 1) (1 new)

dateDown arrow    newest »

Samaneh Khanlari این زن به زیبایی در جای جای کتاب میگوید که اگر من خاموشم بخاطر آرامش خانه و خانواده است و یادآوری می کند که در دوران تجرد و دوران دبیرستان چطور با نمادهای دیکتاتوری در حد خودش مبارزه میکرده...یعنی بهرحال پتانسیل مبارزه را داشته...


back to top