cover title author rating rating my rating review Down arrow read added
 
โลกของโซฟี
3.88
it was amazing
ในทีสุดกอานจบ! ในความพยายามครังที 5
เลมนีเปนหนังสือเลมแรกๆทีซือในชีวิต
ทีชอบมากจนตังใจอานมากๆ เลยไมจบสักที
พออานไปถึงหนารอยกวาๆทีไร กจะ overload จนอานตอไ
...more
Jun 13, 2009
May 15, 2009
 
นัดหมายในความมืด (KURAI TOKOTO DE MACHIAWASE)
4.14
really liked it
สวนทีชอบมากเปนพิเศษของเลมนีคือ ความโรแมนติก
ความโรแมนติกทีอยูในความลึกลับ

ความมืดและความเงียบ .. ยิงขับเนนใหความรูสึกแจมชัดขึนมา
...more
Aug 09, 2009
Aug 09, 2009
 
ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันช่า ขุนนางต่ำศักดิ์นักฝัน
3.85
really liked it
อัศจรรยดีทีคิดวาหนังสือเลมนีเขียนขึนตังแตสมัยพระนเรศวร

ชอบนำเสียงคนเขียนบรรยายเรืองไดตลกเสียดสีดี แตสวนเนือเรืองทีเกียวกับความฟันเฟือนนีขำไมคอยออก เพรา
...more
Jun 28, 2009
May 15, 2009
 
งานเลี้ยงของบาเบตต์ (Babette's Feast)
3.83
really liked it
3.5* - ครึงๆกลางๆ ระหวางชอบกับชอบมาก
ชอบบรรยากาศของเรืองทีอยูชนบทแถบภูเขาและฟยอรดในนอรเวย
ชอบนำเสียงบรรยายเรืองอยางนารักรืนรมย ขนาดจิกกัดยังนารัก
ชอบบทส
...more
Oct 18, 2011
Oct 18, 2011
 
ก็องดิดด์ (Candide)
3.76
really liked it
ไมรูมากอนเลยวามันจะเปนหนังสือฮา
...more
Sep 18, 2012
Sep 19, 2012
 
เกียจคร้าน : สนุกกับบาป ชุด บาปต้นเจ็ดประการ (Sloth: The Seven Deadly Sins)
3.25
liked it
เลมนีตางจากเลม 'อิจฉา' ตรงทีเขียนเปนหนังสือฮาวทูยัวลอหนังสือฮาวทูทังหลาย (เลมอิจฉาเขียนเปนหนังสือ non-fic ธรรมดา สวนเลมอืนยังไมเคยอาน) ชือวา "ความเกีย ...more
Jan 18, 2010
Jan 18, 2010
 
ทิล ออยเลนชะปีเกล หรือ ศรีธนญชัยเยอรมัน (Till Eulenspiegel)
3.00
liked it
ทิลเปนบุคคลทีมีชีวิตอยูจริงตามประวัติศาสตร โดงดังเรืองฉลาดแกมโกงแกลงชาวบานเหมือนศรีธนญชัยบานเรา
(เลมนีเรียบเรียงเฉพาะมุกทีคนไทยจะเขาใจได)

ทิลฉลาดไหวพริบ
...more
Sep 03, 2009
Sep 03, 2009
 
สก็อตต์ พิลกริม กับชีวิตกระจิ๊ดริดมหาศาล (Scott Pilgrim's Precious Little Life)
4.18
really liked it
เพิงรูตอนอานการตูนวาจริงๆแลวพระเอกในเรืองเปนคนสุดเจง
ตอนดูหนังนีขนาดเหลาเพือนและคนรอบๆ กดูชืนชมพระเอกดี แตสำหรับเรายังไงกเปนไอเหยอยูดี (ใครไปแคสตเอา M
...more
May 04, 2011
May 05, 2011
 
เชอร์ล็อก โฮลมส์ ตอน แรงพยาบาท
4.15
really liked it
เลมแรกของชุดเชอรลอก โฮลมส
เลมนีอานหลังจากดูหนังเวอรชันของกายริชชีแลว จึงอดนึกถึงหนาโรเบิรต ดาวนีย จูเนียร และทาทีเพียนๆของเขาไมไดเลย
ชอบชวงแรกทีแนะนำตั
...more
May 19, 2010
May 19, 2010
 
ชายหนุ่มผู้ถอนตัวจากโลก
3.44
really liked it
เพลิดเพลินกับขอสังเกต คำถามและความคิดของตัวละครตอสังคมรอบๆตัวเขาทีมีอยูเตมเลม
คำถามและความคิดของคุณเจนเซนออกจะคลายๆกันทังเลม แตอานแลวบางทีกเหมือนเปนปร
...more
Apr 06, 2011
Apr 05, 2011
 
ผจญภัยใต้พิภพ [Phačhonphai tai phiphop]
4.18
liked it
*3.5 ดาว
เนือเรืองคอนขางธรรมดาจนถึงนาเบือในบางตอน
แตชอบความดารกและโหดทีมีมาเปนระยะๆ
มีคาแรกเตอรนาสนใจอยูหลายตัว
ชอบคาแรกเตอรของสมุนตัวรายสองตัวทีไรสาระแบ
...more
Nov 09, 2009
Nov 09, 2009
 
คินดะอิจิยอดนักสืบ ตอนที่ 1 ฆาตกรรมในตระกูลอินุงามิ (INUGAMIKE)
3.83
it was ok
กสนุกดี.. แต
ไดอรรถรสไมตางจากการอานการตูนนักสืบเรืองอืนๆ
เพราะขนบแบบนีถูกนำไปใชตออยางหมดเปลือกแลว T-T
เลยขีเกียจจะอานเปนตัวหนังสือเพราะใชเวลานานกวามาก
อยา
...more
Jul 05, 2009
Jul 06, 2009
 
สงครามโลกครั้งที่สองสยองขวัญ (Horrible Histories: The Woeful Second World War)
4.08
really liked it
เหมือนเลม 1 (หมายถึงสงครามโลกครังที 1) ทีเลาเหตุการณสงครามคราวๆ แตเนนไปทีวิถีชีวิตอันยากลำบากของผูคนในยุคสงครามแทน
เปนหนังสือสำหรับเดกทีผูใหญกอานสนุกจร
...more
Aug 15, 2009
Aug 15, 2009
 
The Catcher in the Rye / จะเป็นผู้คอยรับไว้ ไม่ให้ใครร่วงหล่น
3.79
liked it
เราเขาใจความรูสึกโฮลเดนทีเกลียดมนุษยและทุรนทุรายจากความรูสึกนัน
ตอนนีเรากยังคงเกลียดมนุษย เพียงแตเลือกสนใจแคบางเวลาและไมสนใจตลอดเวลา
แตไมอินกับตอนจบเลย
...more
Jun 04, 2009
May 15, 2009
 
ชายในฝัน (Love, Pain & The Whole Damn Thing / Der Mann meiner Traume)
3.12
really liked it
ตอนแรกเหนหนาปกและชือเรืองนึกวาจะแนวโรแมนติก
แตพออานแลวคนพบวาคนเขียนเลาเรืองออกมาในเชิงตลกเสียดสี เลยชอบทันที :D
เสียดสีผูหญิง ,ความสัมพันธ และสังคมอีกเล
...more
Nov 15, 2009
Nov 16, 2009
 
หนิ่งงุ้นโน่ (Historias de Ninguno)
3.94
really liked it
หนิงงุนโน แปลวา ไมมีใคร .. เปนชือเรียกเดกชายตัวเลกจนไมเปนทีสังเกตอยูบอยๆ
ผูเขียนเลนกับชือนีไดนารักดี
...more
Jan 09, 2010
Jan 10, 2010
 
อิจฉา : สนุกกับบาป ชุด บาปต้นเจ็ดประการ (Envy: The Seven Deadly Sins)
3.73
really liked it
อิจฉา.. บาปประการเดียวทีไมสรางความสุขใหผูกระทำ (ตอใหโกรธกตองมีความสะใจบาง)
บทความวิเคราะหความอิจฉาในแงมุมตางๆ ตังแตความรูสึกทีเปนสวนตัว จนถึงการเมือง
แล
...more
Jan 10, 2010
Jan 10, 2010
 
กรีบูย
3.81
really liked it
วรรณกรรมเยาวชนหรือนี ไมรูจะเรียกวาแนวอะไร ออกคลายๆนิทานขนาดยาว ซาบซึง
เรืองราวของเดกนอยผูยิงใหญ
...more
Dec 20, 2009
Dec 20, 2009
 
สาส์นลับที่สาบสูญ
3.66
it was ok
วิงไลจับไปไขปริศนาไปไมมีอะไรเปลียน
แตดูเหมือนจะหมดมุกละ จับแพะชนแกะคราวนีไมสนุกเลย
...more
Apr 10, 2010
Apr 06, 2010
 
ทำอย่างไรให้โง่ (How I Became Stupid)
3.39
it was amazing
*4.5 ดาว
ชางมีสาระไดอยางไรสาระ!
กัดวิถีชีวิตคนปัจจุบันอยางเจบ
ชวงครึงแรกตลกมากเลย
...more
Jan 2007
Nov 11, 2009
 
เหตุที่เกิด (Случай)
4.34
it was amazing
ไมคอยมีความรูเรืองรัสเซียสมัยตนศตวรรษที 20 หรอกนะวาเปนยังไง
แตเลมนีนีตลก absurd มาก
...more
Apr 13, 2011
Apr 12, 2011
 
ไดอารี่ของเด็กไม่เอาถ่าน (Diary of a Wimpy Kid, #1)
3.96
really liked it
ตลกมาก
ตัวหนังสือกับการตูนเสริมกันไดฮามาก
ลายเสนนารักสะอาดตา
...more
Jan 2008
May 14, 2009
 
ลอตเตอรี่ (Lottery)
3.86
liked it
3.5*

เนือเรืองสวนของการถูกลอตเตอรี กคลายๆ ละครทัวไปทีคนในครอบครัวเปนฝูงไฮยีนาแยงเงินกัน
แตทีไมธรรมดาคือ ตัวละคร และตอนจบ

มุมมองอันซือบริสุทธิของชายไอคิว
...more
Nov 09, 2011
Nov 08, 2011
 
หมออารมณ์ดี (Every Living Thing)
4.43
it was amazing
เปนสัตวแพทยสมัยกอนทีชนบทแสนสวยของอังกฤษนีมีเรืองสนุกๆ เยอะดีเนอะ
อานแลวนึกถึงเรืองเหมืองแรเลกนอย ตรงทีเปนเรืองสันถายทอดประสบการณทีจบไดตลก หรือซึง (แตเร
...more
Jan 15, 2010
Jan 15, 2010
 
สาวนักชิมตะลุยนิวยอร์ก (Garlic and Sapphires)
3.92
liked it
ทีหยิบเลมนีมาอานเพราะเหนวาเปนเรืองจริงของนักวิจารณอาหารแหงนิวยอรกไทมส
แตพออานจริงๆกลับรูสึกเหมือนอานนิยายมากกวา เพราะไมรูจักผูเขียนเลย
พอๆกับทีไมคอยรูจั
...more
Apr 19, 2010
Mar 22, 2010
 
โรคกลม : The World is Fat: The Fads, Trends, Policies, and Products That Are Fattening the Human Race
3.01
liked it
4 ดาวสำหรับแงมุมใหมเกียวกับความอวนทีไมไดโทษบุคคลทีกินซะอยางเดียว
การกินอาหารของมนุษยเปลียนแปลงควบคูกัประวัติศาสตรตลอดมาตังแตยุคหิน ไมวาจะประเทศไหนกตาม

...more
Oct 24, 2009
Oct 26, 2009
 
นิทานตลกร้าย : Tales of Beauty and Cruelty
2.88
it was ok
ดัดแปลงจากเทพนิยายแฮนเดอรสันใหเปนวรรณกรรมวัยรุนสมัยใหมแนวหดหู
คือ เลือกเรืองทีหดหูอยูแลวมาปรับเปลียนเลกนอย (โครงเรืองเหมือนเดิมเดียะ)
หรือเรืองไหนไมหดหู
...more
Aug 20, 2009
Aug 21, 2009
 
ร้าย...แบบเด็กผู้หญิง (Odd Girl Out: The Hidden Culture of Aggression in Girls)
3.83
it was ok
ชืนชมความขยันของคนเขียนทีไปสัมภาษณเดกผูหญิงและอดีตเดกผูหญิงทีโดนแกลง(มีบางทีเปนคนแกลงซะเอง)มาทัวประเทศ เขียนออกมาเปนบทความจริงจัง และวิเคราะหเรือง gir ...more
Dec 2009
Jul 06, 2009
 
นักสืบเศรษฐศาสตร์
3.79
really liked it
เริมตังแตหลักเศรษฐศาสตรเบืองตน .. อำนาจจากการครอบครองทรัพยากรหายาก

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจำวัน .. พาไปดูกลยุทธเกียวกับการตังราคาสินคา
ซูเปอรมารเกตไมอยากใ
...more
Jul 12, 2009
Jun 18, 2009
 
โรงงานช็อคโกแล็ต : Charlie and the Chocolate Factory
4.10
it was amazing
นาจะเปนวรรณกรรมเยาวชนเรืองแรกทีเคยไดอานนะ(?)
ตอนนันยังไมคอยอานหนังสืออะไรเลยนอกจากการตูน
พอดีมีใหยืมฟรีเลยไมพลาด (ตามประสาคนบานจน)

เยนวันหนึงหลังเลิกเรีย
...more
Jan 1999
May 14, 2009
Rss infinite More books shelved as 'translated' »
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 17 18