cover title author rating rating my rating review Down arrow read added
 
อานาปานสติ วิถีแห่งความสุข
5.00
it was amazing
หนังสือเลมนีตองคอยๆ อานชาๆ เวลาทีอยากไดธรรมะ อยากไดความสงบใจ อยากไดความสุขในหัวใจ และรอยยิม หรืออยากฝึกจิตใจ เพราะเตมไปดวยหัวขอธรรมและวิธีฝึกตนแบบตางๆ ...more
Jan 22, 2013
May 20, 2012
 
ธรรมะหลับสบาย
4.14
it was amazing
ชวงวันวิสาขบูชา กหยิบหนังสือธรรมะมาอานซะหนอยคะ ในบรรดาหนังสือของทานว.ทีไดอานมา ชอบเลมนีมากทีสุดเลยคะ เปนหนังสือทีชวยแกปัญหาในเวลาทีเรารูสึกโกรธ หรือหง ...more
May 29, 2010
Jun 02, 2010
 
อานาปานสติในชีวิตประจำวัน
4.33
really liked it
เลมบางๆ เทานัน แตอานแลวชืนใจ มีพลัง สดชืนขึนมาเลย ไดหายใจลึกๆ และมีสติกลับมา จากทีฟุงซานมาหลายวัน
ตอนทายมีรวมประวัติดานผลงานการเผยแพรพระพุทธศาสนาของพระ
...more
Dec 11, 2012
Dec 11, 2012
 
เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ทำเป็นรู้ กับบุตตะ เล่ม 1
3.75
it was amazing
แรกๆ กเรือยๆ นะ เหมือนเกียวกับความรัก ภาพนารัก แลวคอยโยงเขามาสูไอเดียพุทธไดดีมาก การตูนสันๆ แตตองคิดตามเยอะๆ มันเหมือนคอยๆ ซึมซับเขามาแบบสบายๆ ชอบมากเ ...more
Nov 14, 2014
Nov 15, 2014
 
อีกหนึ่งมุมมอง
5.00
it was amazing
หนังสือเลมนีเปนรวบรวมบทสัมภาษณ คำถาม คำตอบ เกียวกับพุทธศาสนา เลมบางๆ แตเตมไปดวยแกนความสำคัญคะ กัลยาณมิตรผูหนึงมอบใหมา อานแลวชอบมากๆ พระอาจารยพูดถึงประ ...more
Oct 2011
Oct 01, 2011
 
ทาน ทำอย่างไรจึงจะได้บุญมาก
4.67
really liked it
ธรรมะสันๆ ตอนแรกนึกวาจะไดอานเรืองเกียวกับ ผูให สิงของทีให ผูรับ คือองคประกอบของทานซึงประกอบเปนบุญ และบุญจากการใหประเภทตางๆ คลายๆ กับใน เวลามสูตร ซึงพร ...more
Jul 03, 2010
Jul 11, 2010
 
คนในผ้าเหลือง A Man in Saffron Robes
4.00
really liked it
หนังสือเลมนีเลาถึงประสบการณการบวชหนึงพรรษา สมัยเกือบสีสิบปีกอน ทีวัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแมฮองสอน สมัยทีเมืองยังเลกแสนเลก มีแตปาเขารายรอบ อานแลวเหมื ...more
Apr 28, 2013
Apr 28, 2013
 
แม่พริ้งผู้ใจบุญ
4.33
really liked it
นีเปนนิยายอิงธรรมะ ยุคแมพลอย(สีแผนดิน)เลยละคะ สำนวนทีใชคลายๆ กัน อานแลวไดความรูพืนฐานเกียวกับพุทธศาสนา ธรรมะเบืองตน ซึงซีมซาบอยูในวิถีชีวิตของคนไทยสมั ...more
Aug 23, 2010
Sep 02, 2010
 
ธรรมะน้ำเอก
4.43
really liked it
มีธรรมะ คำคม และคติสอนใจทีทานเขียนเปนรอยกรองประเภทตางๆ แทรกอยูหลายบทคะ เชน
...ปัญหามีไวแกใชแคแบก
ทุกขไวแยก วิเคราะห ใชเกาะติด
ธรรมไวทำ ใชไวขู มวลหมูมิตร
...more
Oct 03, 2010
Oct 09, 2010
 
อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม
4.00
really liked it
ไดรับหนังสือเลมนีมาจากกัลยาณมิตรทานหนึงคะ อานแลวทำใหเขาใจเรืองของกรรมโดยรวมไดดี เนือหาครอบคลุมมาก ขอยกขอความในหนังสือมาบางสวนวา...

"...พระพุทธศาสนาสอนใ
...more
Nov 09, 2010
Nov 09, 2010
 
ร้อยกรองย้อนรอยกรรมวิฑูฑภะราชา
5.00
it was amazing
หนังสือรอยกรองซึงเปนกาพยยานี 11 และกาพยฉบัง 16 เลมนีเรียบเรียงเรืองราวสมัยพุทธกาลเกียวกับวิฑูฑภะราชา ซึงเปนบุตรของพระเจาปเสนทิโกศล และนับเปนหลานของพระ ...more
Nov 08, 2013
Nov 08, 2013
 
อยู่เย็น เป็นสุข
5.00
it was amazing
หลายหัวขอธรรมในเลมนีโดนใจมากๆ คะ ชอบเกือบทุกบทเลย มียกตัวอยางพระสูตรตอนภัททวัคคีย ๓๐ คนดวย คอนขางเตมสูตรแบบอานงาย ชอบมาก และทุกๆ บทกดี โดนใจ สมบูรณในต ...more
Jan 14, 2012
Jan 14, 2012
 
จิตสดใสแม้กายพิการ
4.60
it was amazing
นีเปนหนังสือแนวพุทธศาสนาประยุกต ทีดีทีสุดทีไดเคยอานมาคะ อจ.กำพล ไดนำหลักสติปัฏฐาน มาใชกับตนเอง เปลียนจากผูเปนทุกขอยางยิงทีแมขยับตัวยังแทบไมได กลายเปนผ ...more
Dec 16, 2003
Nov 17, 2010
 
ยิ้มน้อยๆ ในใจ
3.92
it was amazing
หนังสือเลมเลกๆ ทีใหสติ เตือนใจ และแสดงหนทางการปฏิบัติซึงโดนใจหลายอยางคะ อานแลวกรูสึกสบาย และยิมนอยๆ ในใจขึนมาไดเชนเคยทุกครังทีอานหนังสือของพระอาจารยคะ ...more
Nov 24, 2010
Nov 23, 2010
 
มองถูกทุกข์คลาย
3.00
really liked it
เปนหนังสือรวมบทกลอน และธรรมะรอยแกวสันๆ ของทานพุทธทาสคะ เพิงไดรับมาเปนของขวัญ กอานเลย เลมบางๆ ไมนานกจบ ชอบคะ ยกมาสักบททีชอบ

...ปิด ปิด ตา อยาสอดสาย ใหเก
...more
Dec 24, 2011
Dec 24, 2011
 
พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ปฐมภาค ภาค๒ และอรรถกถา  Tipitaka The Pali Canon (Thai Translation) Book 2
5.00
it was amazing
อานนานมากแลว ตองเปิดสารบัญทบทวนเนือหาอีกทีคะ คิดวาจะใสเนือหาคราวๆ เอาไวจะไดจำไดเผือคนหาขอมูลทีตองการ เลม๒ เนือหาจะตอเนืองมาจากเลมแรก แตการแบงเลมทีหนาป ...more
Sep 16, 2002
Jun 12, 2010
 
ผิดก่อน-ผิดมาก
5.00
it was amazing
เปนธรรมบรรยายเรืองกรรมในแงมุมตางๆ คะ มีหลายเรืองทีนาทึงมาก เชนเดกคนหนึงโตขึนมาไมพูด แตเขียนบอกไดวา ตอนอายุเกาเดือนเขาไดยินแมบอกวาจะทำแทงนองทีกำลังจะมา ...more
Feb 04, 2013
Feb 05, 2013
 
พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ปฐมภาค ภาค๑ และอรรถกถา Tipitaka The Pali Canon (Thai Translation) Book 1
5.00
it was amazing
หมวดแรกเกียวกับ วินัย ของพระภิกษุ คือศีล เรืองราวทีมา วามีเหตุการณใดเกิดขึน จึงทรงบัญญัติ ศีลขอตางๆ และการวินิจฉัยตัดสิน การละเมิดศีลนันๆ
พระวินัยเปนเ
...more
Sep 15, 2002
Jun 11, 2010
 
สบายใจ
4.50
really liked it
ชอบคะ

"...เราปลอยวางอดีตกอน แลวกปลอยวางอนาคต แลวในทีสุดกปลอยวางปัจจุบันดวย เมือนันการเจริญสติปัฏฐาน4 กสมบูรณ ถาเราคิดไปอดีต หรือคิดไปอนาคต ปัจจุบันกไม
...more
May 28, 2010
Jun 02, 2010
 
เรื่องท่านเล่า
4.29
it was amazing
นิทานสอนใจเรืองสันๆ มีขอคิดตบทาย สอดสลับดวยคำถามคำตอบทีเปียมไปดวยอารมณขัน และยังมีภาพประกอบนารักๆ ทำใหอานเพลิน ไดประโยชนและความอิมเอิบใจคะ มุขตลกทีทำใ ...more
Dec 05, 2010
Dec 04, 2010
 
เจริญรุ่งเรือง
5.00
it was amazing
เปนหนังสือธรรมะ เลมเลกๆ อานงายๆ ทีดีมากๆ เลยคะ ตามอานหนังสือชุดนีของพระอาจารยมาเรือยๆ อานแลวสบายใจ มีภาพการตูนนารักประกอบดวย

...หากเรามองไมเหนประโยชนวา
...more
Mar 26, 2010
Mar 28, 2010
 
ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ: The Miracle of Being Awake
4.26
it was amazing
ไดยินเกียวกับหนังสือเลมนีมานานแลว แตกวาจะไดซือมาอาน กเปนฉบับพิมพครังที 24 แลวคะ
เปนหนังสือธรรมะเบืองตนทีดีเลมหนึง เหมาะสำหรับผูเริมศีกษา หรือไดศีกษามาบ
...more
Feb 07, 2011
Feb 07, 2011
 
แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
5.00
it was amazing
ชอบพระธรรมเทศนาของหลวงพอปราโมทยมากคะ แตไมคอยไดอานหนังสือ สวนมากฟังซีดีของหลวงพอมากกวา มีกัลยาณมิตรผูใจบุญสงแผนมาใหตลอด (หรือสามารถฟังไดที www.wimutti. ...more
Jul 28, 2012
Jul 28, 2012
 
สุขกาย สุขใจ
4.83
it was amazing
เลมเลกๆ แตใหประโยชนยิงใหญคะ
หนังสือเลมนีสอนแนวคิดทีดีในหัวขอวา ทำอยางไรจึงจะมีความสุข
มีตอนทีประทับใจหลายตอนมาก ขอยกตัวอยางมานิดหนอยนะคะ

"...พระพุทธเจาต
...more
Nov 04, 2012
Nov 03, 2012
 
อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข
4.00
it was amazing
บางสวนจากในเลมคะ

"...อดีตเปนเหตุ ปัจจุบันเปนผล
ปัจจุบันเปนเหตุ อนาคตเปนผล
ปัจจุบันเปนทีรวมของเหตุและผล
ชีวิตของเรา สรางประโยชนไดในขณะปัจจุบันเทานัน...

...ท
...more
Jan 08, 2013
Jan 19, 2013
 
ข้ามกระแส
5.00
it was amazing
ชอบมากคะ เปนหนังสือสันๆ แตธรรมะลึกซึง
(ตัวอยางจากบางชวงบางตอนในเลม)

หลายคนบอกวา เรืองราวชีวิตผมสามารถเปลียนชีวิตคนบางคนได หลายคนเปลียนชีวิตใหม เพราะมาร
...more
Jul 23, 2014
Jul 27, 2014
 
ธุดงค์ญี่ปุ่น
5.00
it was amazing
เหนรีวิวหนังสือเลมนีในบลอกหนึงแลวอยากอานมาก ฝากเขาซือจากมูลนิธิมายาโคตมี(ผูพิมพ) เลยคะ อานสนุกมาก ไดธรรมะ และเหมือนกับไดตามพระอาจารยไปธุดงคญีปุนดวย ใค ...more
Nov 25, 2012
Nov 25, 2012
 
ชั่วโมงแห่งความคิดดี
4.60
it was amazing
ชอบมากๆ คะ เลมเลกๆ อานแลวรูสึกวาลมหายใจชา มีความสุข สบายใจขึนมาทันที เหมือนไดไปฟังธรรมอยูในวัด บรรยากาศเยนสบายและสงบ หนังสือของพระอาจารยมิตซูโอะมักใหค ...more
Jul 27, 2010
Jul 27, 2010
 
มรรคาแห่งศีล สมาธิ ปัญญา
3.00
it was amazing
ธรรมะเลมบางนิดเดียว แตคุณคาทางใจลนเหลือประมาณ สรุปรวบยอดถึงหัวใจพระศาสนาและการปฏิบัติ ธรรมะของหลวงพอชา อานครังไรกรูสึก สะอาด สวาง สงบ สบายใจ เสมือนไดส ...more
Sep 29, 2009
Oct 03, 2009
 
หักหอกเป็นดอกไม้
4.33
it was amazing
เพิงอานธรรมะของพระอาจารยประสงคเปนเลมแรก ชอบสำนวนคลองจองในขอคิดคำคมของทานมาก โดนใจหลายตอนเลยคะ ...more
Apr 12, 2010
Apr 13, 2010
Rss infinite More books shelved as 'buddist-dhamma' »
« previous 1 3