Ahmad’s review of رمز داوینچی > Likes and Comments

190 likes · 
Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Paria (new)

Paria Javid من اين ترجمه رو نزديك تر به متن اصلي ديدم.گرچه توضيحاتش يادآور ذبيح الله منصوري خودمان هم بود :DDD


message 2: by Ahmad (new)

Ahmad Sharabiani بله گویا چنین باشد، سرکار خانم «نوشین ریشهری» مترجم خوبی هستند با توانایی درخشان. شاید باید می نوشتم در اولین کار خود، ایشان بسیار موفق بوده اند. در شیاطین و فرشتگان نیز. البته نمیدانم ایشان قبل از این کار ترجمه ای دیگر هم داشته اند یا نه، مقابله و مقایسهء دو ترجمه کار آسانی نیست، کار آن که نخست شروع کرده دشوارتر است، گاه بازکردن جمله و واژه ها از زبان اصلی به زبان مقصد، توضیح واضحات می طلبد، تا داستان جا بیفتد برای خوانندهء ایرانی، خوانشگر، گاه خود استاد است و گاه دانش پژوه. پارامترهای زیادی هستند که باید دیده شوند، نسخهء اصلی را گویا خوانندگان حرفه ای در زبان انگلیسی نیز زیاد نپسندیده اند، شاید هم چون به رمان های پلیسی این گونه که «دن براون» را باید خالق سبک و روش نو دانست. خوگر نشده اند


message 3: by Mohsen.khan72 (new)

Mohsen.khan72 ترجمه حسین شهرابی از این کتاب چیز دیگریست که زحمت زیادی کشیده و پانویس های به درد بخوری نوشته


message 4: by Ahmad (last edited Jul 15, 2016 10:22PM) (new)

Ahmad Sharabiani Mohsen.Ghazanfari wrote: "ترجمه حسین شهرابی از این کتاب چیز دیگریست که زحمت زیادی کشیده و پانویس های به درد بخوری نوشته"
سپاسگزار هستم که یادآوری فرمودید، ایشان نیز بسیار توانا هستند، نسخه ایشان را هم افزودم


message 5: by Mohsen.khan72 (new)

Mohsen.khan72 شما کتاب هم می تونید اضافه کنید؟؟؟
به چه شکله ؟؟؟


back to top