Richard Bach Quotes

Quotes tagged as "richard-bach" Showing 1-20 of 20
Richard Bach
“A professional writer is an amateur who didn't quit.”
Richard Bach

Richard Bach
“Overcome space, and all we have left is Here. Overcome time, and all we have left is Now.”
Richard Bach, Jonathan Livingston Seagull

Richard Bach
“Believe you know all the answers, and you know all the answers. Believe you're a master, and you are.”
Richard Bach, Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah

Richard Bach
“To fly as fast as thought, to anywhere that is, you must begin by knowing that you have already arrived.”
Richard Bach, Jonathan Livingston Seagull

Richard Bach
“You don't love hatred and evil, of course. You have to practice and see the real gull, the good in every one of them, and to help them see it in themselves. That's what I mean by love.”
Richard Bach, Jonathan Livingston Seagull

Richard Bach
“One school is finished, and the time has come for another to begin.”
Richard Bach, Jonathan Livingston Seagull

Richard Bach
“Your only obligation in any lifetime is to be true to yourself. Being true to anyone else or anything else is not only impossible, but the mark of a fake messiah. The simplest questions are the most profound. Where were you born? Where is your home? Where are you going? What are you doing? Think about these once in awhile and watch your answers change.”
Richard Bach, Messiah's Handbook: Reminders for the Advanced Soul

Richard Bach
“To begin with, you've got to understand that a seagull is an unlimited idea of freedom, an image of the Great Gull, and your whole body, from wingtip to wingtip, is nothing more than your thought itself.”
Richard Bach, Jonathan Livingston Seagull

Richard Bach
“We can start working with time, if you wish, till you can fly the past and the future. And then you will be ready to begin the most difficult, the most powerful, the most fun of all. You will be ready to BEGIN to fly up and know the meaning of kindness and of love”
Richard Bach

Richard Bach
“Pour pouvoir voler vous devez croire à l’invisible.”
Richard Bach

“Մտքի արահությամբ, այլ կերպ ասած` ցանկացածդ տեղը հասնելու համար նախ և առաջ անհրաժեշտ է հասկանալ, որ արդեն հասել ես…”
Ռիչարդ Բախ, Jonathan Livingston Seagull

“Հաղթահարելով տարածությունը` միակ բանը, ինչից հեռանում ենք` Այստեղն է: Իսկ հաղթահարելով ժամանակը` մենք հեռանում ենք միայն Այժմ:”
Ռիչարդ Բախ, Jonathan Livingston Seagull

Richard Bach
“Life is the unknown and the unknowable, except that we are put into this world to eat, to stay alive as lone as we possibly can.”
Richard Bach, Jonathan Livingston Seagull

“Նրանցից ոչ մեկը չէր կարող պատկերացնել, որ գաղափարների թռիչքը նույնքան իրական է, որքան քամին, ինչպես թռչունի ճախրանքը:”
Ռիչարդ Բախ

Richard Bach
“Devi semplicemente essere quello che sei: calmo, limpido e luminoso. Automaticamente, mentre risplendiamo quali siamo, domandandoci ad ogni momento: è questo che voglio fare davvero?, e facendolo soltanto quando rispondiamo sì, automaticamente questo allontana coloro i quali non hanno niente da imparare da quello che siamo e attrae quelli che hanno da imparare e dai quali inoltre abbiamo da imparare.”
Richard Bach, Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah

Richard Bach
“Il legame che unisce la tua vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia. Di rado gli appartenenti a una famiglia crescono sotto lo stesso tetto.”
Richard Bach, Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah

Richard Bach
“Non esiste nulla che sia un problema senza un dono per te nelle mani. Tu cerchi problemi perché hai bisogno dei loro doni.”
Richard Bach, Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah

Richard Bach
“Bir insanı çabucak anlamak istediğimde, kitaplığına bir göz atmak yeter.”
Richard Bach

Richard Bach
“O, korkuyu yenmenin gururuyla, haz alarak yaşıyordu.”
Richard Bach, Jonathan Livingston Seagull

Richard Bach
“Il legame che unisce la tua vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite. Di rado gli appartenenti ad una famiglia crescono sotto lo stesso tetto.”
Richard Bach, Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah