Müzik Quotes

Quotes tagged as "müzik" (showing 1-30 of 33)
Hüseyin Akbaş
“Çinlilerde 360 küy vardır. Türk kağanlarının toplantılarında bu 360 küyün her biri, bir gün çalınmak suretiyle tüm küylerin icrası bir yılda tamamlanırmış. Bu 360 küyün en büyüğü dokuz küg üzerine temellendirilmiştir. Bunların adları: Uluğ küg, Aslançep, Purs, Kuladu, Kutatku, Burstarğay, Cantay, Halnisay, Şanduk.”
Hüseyin Akbaş, Özbek Klasik Müziği ve Tarihi

Hüseyin Akbaş
“Nevai’nin kendisi musikiyi Hoca Yusuf Burhan diye ünlü bir musiki âliminden öğrendi. Musikiyi teorik veya pratik yönden iyi bilirdi. Babür Mirza kendisinin meşhur eserinde Nevai’nin eserlerini sayarken, ilm-i musikiye güzel şeyler kazandırmış; iyi nakışları ve peşrevleri vardır diye Nevai’nin usta bir bestekâr olduğunu kaydetmiştir.”
Hüseyin Akbaş, Özbek Klasik Müziği ve Tarihi

Hüseyin Akbaş
“Doğu musikisi' adlı kavrama dâhil olmadan önce Türk musikisinin kendisine özgü bir nazariyesi var mıydı? Eğer bir nazariyesi varsa, nasıl bir şekildeydi? Bunu bilmiyoruz. Arap İslâm siyasetinin “himmeti” sayesinde yok edilmiş birçok millî eserlerimizle birlikte musikimiz de kaybolmaya yüz tutmuştur. Büyük bir yoldan geçen ulu kervanın izi kalmaz mı? İşte örnek olarak verdiğimiz bu söz gibi Arap istilasından önceki Türk musikimizin sadece izleri kalmıştır. Bu olanları görmezden gelmek elbette ki iyi bir sonuç getirmez.”
Hüseyin Akbaş, Özbek Klasik Müziği ve Tarihi

Mehmet Murat ildan
“Yorgunken, sıkılmışken, mutluyken, mutsuzken, geceyken, gündüzken, soğukken, sıcakken, sinirliyken, gevşekken, her zaman müziğe ihtiyacın var başka bir boyuta uçmak için, Zihinsizlik Boyutuna!”
Mehmet Murat ildan
tags: müzik

Hüseyin Akbaş
“Nevai, musikimize olan hizmetini yalnızca küyler bestelemekle sınırlandırmamıştır. En büyük musiki üstatlarına ve en yetenekli musiki öğrencilerine eğitim vermeye başlamıştır. Onları bilim yönünden zenginleştirmek için yeni musiki risaleleri yazdırmıştır. Bu doğrultuda Babür Mirza’nın Babürnâme eserinde Üstat Kulmuhammed-ü Şeyh-i Nâyi ve Udî Hüseyin çalgılarında çok iyilerdi. Nevai’nin eğitim ve desteğiyle yükselmiş, ünlenmişlerdir demiştir. Nevai, Hemsetü-l-Müteheyyirîn adlı kitabında Üstad Kulmuhammed’in öğrencilik dönemlerinde çok yetenekli olduğunu ve her şeyi yeniden öğrenerek iyi bir çalma yetisine ulaştığını söylemiştir. Nevai, Üstad Kulmuhammed ve Udî Hüseyin’in musiki hakkında daha fazla teorik bilgiye ulaşmalarını sağlamak için dört büyük üstada, dört tane musiki risalesi yazdırmıştır. Risaleler Fenn-i Ta’lim tarafından uygun görülmediği için son olarak Abdurrahman Cami’ye beşinci risaleyi yazdırdığını eserinde not etmiştir.”
Hüseyin Akbaş, Özbek Klasik Müziği ve Tarihi

Hüseyin Akbaş
“Temellerini Arap ve İran’dan alan musiki sanatı, Timur’dan önce de Orta Asya’da vardı. Timur’un buyruğu ile her taraftan getirilen uzman âlimlerin gayretleriyle bu sanat birdenbire canlandı ve ayağa kalktı. Doğudaki İslâm ülkelerinin her tarafından getirilen çalgılar ve çalgıcılar, bizim bugünkü klasik musikimizin yükselmesine ve yücelmesine hizmet vermişlerdir. Az zamanda yerli halktan büyük musikişinaslar yetişmişti. Hatta Tühfetü-s-sürür’un söylediğine göre; meşhur Mirza Uluğbek’in kendisi de musiki âlimlerinden sayılmıştır. Ülke yönetimi Emir Timur’un çocuklarındayken; kanuncu Derviş Ahmedî (Semerkantlı), neyci Sultan Ahmed (Semerkantlı), Türkçe ve Farsça iki divan ile musiki hakkında bir risalesi bulunan Karagöllü Hisamî, musiki hakkında bir kitap yazan Harezmli Abdulvefa, doktor ve musiki âlimi olan Belhli Mevlana Sahib ve ünlü bestekârlardan sayılan Şehrisebizli Abdulbereke gibi kişiler yetişmiş ve musikimiz için hizmet vermişlerdir. Nakkareci ve şair olan Kadimî, Nevai’nin musiki muallimi Hoca Yusuf Burhan ve Nevai’nin dayısı Muhammedelî Ğaribî de bu zamanın meşhur musikişinaslarındandılar.”
Hüseyin Akbaş, Özbek Klasik Müziği ve Tarihi

Mehmet Murat ildan
“İyi müzik bir kral ya da bir kraliçedir; bir yeri ziyaret ettiğinde herkes ayağa kalkar!”
Mehmet Murat ildan
tags: müzik

Mehmet Murat ildan
“Neşeli bir müzik, kederin gölgeleri için güçlü bir ışıktır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Müzikten daha hızlı hareket edersen tuhaf kaçacaktır; müzikten daha yavaş hareket edersen tuhaf kaçacaktır! Rüzgârın ritmini aynen takip eden sonbahar yaprakları gibi ol!”
Mehmet Murat ildan

Arthur Conan Doyle
“İnsan ne tuhaf bir yaratıktır. Cinayetle haşır neşir, kim bilir kaç kez bir ailenin babasının, gözü yaşlı eşi ya da çaresiz çocukları için hiçbir pişmanlık yahut acıma duygusu hissetmeden, hiçbir kişisel düşmanlıklarının olmadığı bir adamın canını almış bu adamların, müziğin tatlı ve dokunaklı nağmelerine kulak verince adeta gözleri yaşarıyordu.”
Arthur Conan Doyle, Korku Vadisi
tags: müzik

Mehmet Murat ildan
“Sessiz bir sokak iyi bir müziği her zaman hoş karşılar!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Olağan bir yer, iyi bir müzik tarafından ziyaret edildiğinde olağanüstü bir yere dönüşür! Dünyevi mekân, göksel olur!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Rüzgâr, yaprakların mukaddes müziğidir! Nerede ve ne zaman rüzgâr eserse orada yapraklar çılgınca kutsal danslarına başlarlar!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Her insan bazı sesler yaratır: Bu evrende bir melodi ol, bir gürültü değil! Eğer bir melodi olursan bütün kâinat seni dinleyecektir!”
Mehmet Murat ildan

Hüseyin Akbaş
“Türk musikisinin bizde kalan en eski izleri bahşı, ozan ve kobuz sözleridir. Bahşı sözünün bugünkü manası halk şairi veya çalgıcısıdır. Halk arasında kobuz veya donbura çalıp destanlar okuyan özel kişiler, yani şair veya çalgıcılar vardır. Biz bunlara bahşı diyoruz. Hâlbuki hicrî IX. asırda Ali Şir Nevai zamanında bu söz, Uygurca yazan kitap anlamında kullanılmıştı.”
Hüseyin Akbaş, Özbek Klasik Müziği ve Tarihi

Mehmet Murat ildan
“Oturduğun yeri terk edebilirsin o yeri terk etmeden, ya müzik çalarak ya da müzik dinleyerek! Müzik, bilinmeyene bir göçtür!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Müzik başladığında yolculuk başlar. Olduğun yerde asla kalmazsın, bir yere gidersin, her yere gidersin! Müzik seyahat etmektir!”
Mehmet Murat ildan
tags: müzik

Hüseyin Akbaş
“Abdurrahman Cami’nin Risâle-yi Musikiy eserinde gösterilen esaslar incelediğinde anlaşılıyor ki çalgı üstatlarımızın perde belirlemeleri için en doğru yol buydu.”
Hüseyin Akbaş, Özbek Klasik Müziği ve Tarihi

Hüseyin Akbaş
“Doğu musikisi âlimleri nağmelerin birbirleriyle olan ilintilerini çıkış noktalarıyla olan ilişkilerine göre belirlerlerdi. Nağmelerin çıkış yerleri insanın gırtlağıdır; fakat musikişinaslar gırtlak nağmelerini notaya alamadıkları için nağme örneklerini olduğu gibi çalgı üzerine aktarmışlardır.”
Hüseyin Akbaş, Özbek Klasik Müziği ve Tarihi

Hüseyin Akbaş
“Doğu musikisi âlimleri nağmelerin birbirleriyle olan ilintilerini çıkış noktalarıyla olan ilişkilerine göre belirlerlerdi. Nağmelerin çıkış yerleri insanın gırtlağıdır; fakat musikişinaslar gırtlak nağmelerini notaya alamadıkları için nağme örneklerini olduğu gibi çalgı üzerine aktarmışlardır. Nağmelerin çıkış yerlerini çalgı üzerinde ince hesaplarla zor bir şekilde belirlemişler ve her birini bir harfle göstermişlerdir. Böylece belirlenen seslerin çıkış noktalarını musikinin perdeleri gibi adlandırmışlardır. Musikişinaslarımızın perdeleri belirlemek için sarf ettiği büyük emekleri gören bir kişi doğu musikisinin bilimsel temeli yoktur diyen “ukalalara” karşı kendini gülmekten alıkoyamaz.”
Hüseyin Akbaş, Özbek Klasik Müziği ve Tarihi

Hüseyin Akbaş
“Bizim edebiyatımızda olduğu gibi musikimizde de iki akım vardır. Edebiyatımızda aruz vezninde şiir yazma ve aruzsuz, yani parmak vezninde şiir yazma üslûbu vardır. Aruz vezni İran ve Arap etkisinde kalan medrese ve saray şairleri arasında, parmak vezni ise halk şairleri arasında yaygındı.”
Hüseyin Akbaş, Özbek Klasik Müziği ve Tarihi

Hüseyin Akbaş
“Musikimizde usul vezninde yazılmış küyler olduğu gibi usulsüz olan küyler de vardır. Usul veznindeki küyler musiki nazariyatını iyi bilen, medrese ve saray etrafında yetişen çalgıcılarımız tarafından kullanılmıştır. Usulsüz olan küylerimiz ise halk tarafından, halk çalgıcıları ve halk aşulecileri tarafından icra edilmiştir.”
Hüseyin Akbaş, Özbek Klasik Müziği ve Tarihi

Mehmet Murat ildan
“En umutsuz anlarında, solucanlar gibi yerde sürünürken bazen aniden bir kurtarıcının sesini duyarsın, seni hemen yıldızlara alıp götüren müziğin sesini!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Müziğin önemini tam olarak anlamak için müziksiz bir dünya hayal etmeye çalışmalısın! Böyle bir dünya bir umutsuzluk ve can sıkıntısı dünyası olurdu!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Çaldığın müziğin çok iyi olduğunu ne zaman anlayabilirsin? İnsanların sana bakıp da müzikten başka birini görmedikleri zaman!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Bu anlamsız evrende varoluşa tutunmak için kurtarıcılara ihtiyacımız var ve müzik bizim en iyi kurtarıcılarımızdan biridir!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“Müzik, görünür bir mutluluk yaratabilen görünmez bir varlıktır!”
Mehmet Murat ildan

Mehmet Murat ildan
“En güzel sokakta bile eğer etrafta hiçbir sokak çalgıcısı yoksa çok önemli bir şeyin eksik olduğunu hissederiz!”
Mehmet Murat ildan

« previous 1
All Quotes | My Quotes | Add A Quote